ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในมะเขือม่วง
#1
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในมะเขือม่วง
ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, คมสัน นครศรี และอมฤต ศิริอุดม
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในมะเขือม่วง เพื่อให้ได้สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ มี 15 กรรมวิธี ได้แก่ pendimethalin 33% W/V EC, dimethenamid 90% W/V EC, flumioxazin 50% WP, diclosulam 84% WG, clomazone 48% W/V EC, s-metolachlor 96% W/V EC, sulfentrazone 48% W/V EC, acetochlor 50%W/V EC, oxyfluorfen 23.5%W/V EC, oxadiazon 25%W/V EC, metolachlor 72%W/V EC, trifluralin 48% W/V EC, alachlor 48%W/V EC อัตรา 198, 108, 15, 4.2, 115.2, 192, 115.2, 250, 47,100, 288, 288 และ 336 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ พ่นคลุมดินก่อนย้ายกล้าปลูก 3 วัน เปรียบเทียบกับกรรมวิธีกำจัดวัชพืชด้วยมือ และไม่กำจัดวัชพืช พบว่าที่ระยะ7 - 15 วันหลังพ่นสาร กรรมวิธีพ่นสารกำจัดวัชพืช pendimethalin 33% W/V EC และ dimethenamid 90% W/V EC และ diclosulam 84% WG เป็นพิษต่อมะเขือม่วงเล็กน้อยถึงปานกลาง เมื่อย้ายปลูกที่ 3 วันหลังพ่นสาร การพ่นสารกำจัดวัชพืช flumioxazin 50% WP, clomazone 48% W/V EC และ oxadiazon 25%W/V EC มีแนวโน้มในการควบคุมวัชพืชได้ดีและยาวนานถึงระยะ 60 วันหลังพ่นสาร และไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอีกทั้งยังมีแนวโน้มให้ผลผลิตมากที่สุด


ไฟล์แนบ
.pdf   198_2560.pdf (ขนาด: 213.66 KB / ดาวน์โหลด: 432)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม