ทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ P. cruenta
#1
ทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ Pseudocercospora cruenta Sacc.
รางคนา โชติเศรษฐี, นพดล สัทยาสัย และยุทธศักดิ์ เจียมไชยศรี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดลองประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชใบจุดของถั่วฝักยาวสาเหตุจากเชื้อ Pseudocercospora cruenta Sacc. ในแปลงปลูกเกษตรกร อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 พบว่าหลังการฉีดพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชจำนวน 3 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน สาร mancozeb 80% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พบความรุนแรงของโรคใบจุด 14.5 % ของพื้นที่ใบ และสาร carbendazim 50% WP อัตรา 12 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พบความรุนแรงของโรคใบจุด 15.2 % ของพื้นที่ใบ ตามลำดับ มีแนวโน้มในการป้องกันกำจัดโรคใบจุดของถั่วฝักยาวได้ดีกว่ากรรมวิธีควบคุม ซึ่งพบความรุนแรงของโรคใบจุด 24.0 %ของพื้นที่ใบ


ไฟล์แนบ
.pdf   207_2560.pdf (ขนาด: 178.01 KB / ดาวน์โหลด: 730)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม