ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny ในแตงโม
#1
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny ในแตงโม
วิภาดา ปลอดครบุรี, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา และบุษบง มนัสมั่นคง
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้าย Thrips palmi Karny ในแตงโม ดำเนินการในแปลงของเกษตรกร ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 4 ซ้ำ 7 กรรมวิธี คือ พ่นด้วยสาร spinetoram 12% SC, cyantraniliprole 10% OD, imidacloprid 70% WG, emamectin benzoate 1.92 % EC, carbosulfan 20% EC อัตรา 15, 40, 15, 30, 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ เปรียบเทียบกับสาร fipronil 5% SC (สารเปรียบเทียบ) อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และกรรมวิธีไม่พ่นสารฆ่าแมลง พ่นสารป้องกันกำจัดแมลง จำนวน 3 ครั้ง ห่างกัน 7 วัน พบว่าสาร spinetoram 12% SC อัตรา 15 มล./น้ำ 20 ลิตร, cyantraniliprole 10% OD อัตรา 40 มล./น้ำ 20 ลิตร, imidacloprid 70% WG อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร, emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร และ carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟฝ้ายในแตงโมได้ดีกว่าถึงเทียบเท่าสารเปรียบเทียบ fipronil 5% SC อัตรา 50 มล./น้ำ 20 ลิตร (Table 1) ไม่พบอาการเป็นพิษของสารกำจัดแมลงต่อแตงโม และจะดำเนินการทดลองเพื่อยืนยันผลอีกครั้งในต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   209_2560.pdf (ขนาด: 234.6 KB / ดาวน์โหลด: 534)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม