ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาด
#1
ประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาดสาเหตุจากเชื้อ Peronospora parasitica
พีระวรรณ พัฒนวิภาส และบุษราคัม อุดมศักดิ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการป้องกันกำจัดโรคราน้ำค้างของผักกาดที่มีสาเหตุจากเชื้อ Peronospora parasitica ดำเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรที่ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560 โดยเตรียมแปลงผักกาดจำนวน 40 แปลงย่อยเมื่อผักกาดเริ่มปรากฎอาการของโรคราน้ำค้าง จึงพ่นด้วยสารเคมี ตามกรรมวิธี ทุก 5 วัน จำนวน 3 ครั้ง พบว่าทุกกรรมวิธีใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชมีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรคแตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า โดยสาร metalaxyl 25% WP อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคสูงสุด มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 0.31 รองลงมา ได้แก่ สาร fosetyl-aluminium 80% WP อัตรา 50 กรัม/น้ำ 20 ลิตร มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีพ่นน้ำเปล่า มีเปอร์เซ็นต์การเกิดโรค 23.00


ไฟล์แนบ
.pdf   212_2560.pdf (ขนาด: 199.5 KB / ดาวน์โหลด: 845)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม