ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด
#1
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด
ศรุต สุทธิอารมณ์, วิภาดา ปลอดครบุรี, บุษบง มนัสมั่นคง และกรกต ดำรักษ์
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟในมังคุด ดำเนินการทดสอบที่สวนมังคุดของเกษตรกร ต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ระหว่างเดือนมีนาคม 2560 วางแผนการทดแบบ Randomized complete block (RCB) 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี คือ พ่นสาร imidacloprid 70% WG อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร acetamiprid 20% SP อัตรา 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร spinetoram 12% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 20 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร carbosulfan 20% EC อัตรา 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร fipronil 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และ imidacloprid 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร เปรียบเทียบกับกรรมวิธีไม่พ่นสารพบว่า สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟ คือ สาร spinetoram 12 % SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร imidacloprid 70% WG อัตรา 15 กรัม/น้ำ 20 ลิตร fipronil 5% SC อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร และสาร imidacloprid 10% SL อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร โดยทุกกรรมวิธีที่พ่นสารไม่พบความเป็นพิษกับพืช และจะทำการทดสอบซ้ำเพื่อยืนยันผลในปีถัดไป


ไฟล์แนบ
.pdf   218_2560.pdf (ขนาด: 172.34 KB / ดาวน์โหลด: 638)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม