ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองสาเหตุจากเชื้อรา P. pachyrhizi
#1
ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองสาเหตุจากเชื้อรา Phakopsora pachyrhizi
ชนินทร ดวงสอาด, พรพิมล อธิปัญญาคม, สุทธิณี ลิขิตตระกูลรุ่ง, พิมพ์นภา ขุนพิลึก, มะโนรัตน์ สุดสงวน, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และอมรรัชฏ์ คิดใจเดียว
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และสถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

      ทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองสาเหตุจากเชื้อรา Phakopsora pachyrhizi ฤดูกาลที่ 1 ณ แปลงทดลอง ศูนย์วิจัยพืชไร่ เชียงใหม่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกันยายน 2560 ในเดือนมีนาคม 2560 ผลการทดลองพบว่า สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดโรคราสนิมของ ถั่วเหลือง ได้แก่ tebuconazole 25% W/V EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร โดย propiconazole 10% W/V EC cyperconazole 10% W/V SL azoxystrobin 25% azoxystrobin 20% + difenoconazole 12.5 W/V SC W/V SC และ chlorothalonil 75% WP ให้ประสิทธิภาพรองลงมาตามลำดับ โดยสารเคมีที่ดำเนินการทดลองทุกกรรมวิธีให้ผลแตกต่างกับกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่น 95% ผลจากการทดลองประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดโรคราสนิมของถั่วเหลืองฤดูกาลที่ 1 ได้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ คือ tebuconazole 25% W/V EW อัตรา 10 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร โดยจะทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในเดือนตุลาคมเพื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติ และจะดำเนินการทดลองซ้ำในฤดูกาลที่ 2 ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   221_2560.pdf (ขนาด: 183.22 KB / ดาวน์โหลด: 674)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม