ผลของสภาพน้ำที่มีต่อประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงและอายุการใช้งานของหัวฉีด
#1
ผลของสภาพน้ำที่มีต่อประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงและอายุการใช้งานของหัวฉีดที่ใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) ในคะน้า
นลินา ไชยสิงห์, พฤทธิชาติ ปุญวัฒโท, วรวิช สุดจริตธรรมจริยางกูร และสรรชัย เพชรธรรมรส
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบผลของสภาพน้ำที่มีต่อประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงที่ใช้ในการป้องกันกำจัดหนอนใยผัก (Plutella xylostella L.) ในคะน้า มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและความเป็นพิษต่อพืชของสารฆ่าแมลงที่แนะนำในการป้องกันกำจัดหนอนใยผักในน้ำที่มีคุณลักษณะต่างๆ ที่เกษตรกรนำไปใช้ในการผสมสารฆ่าแมลง เพื่อแนะนำสู่นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง และเกษตรกรโดยใช้สารฆ่าแมลงที่แนะนำ ได้แก่ สาร spinetoram 12% SC อัตรา 40 มิลลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, indoxacarb 15% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, emamectin benzoate 1.92% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, chlorfenapyr 10% SC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, fipronil 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, tolfenpyrad 16% EC อัตรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, Bt. aizawai อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร, Bt. kurstaki อัตรา 100 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร และน้ำสภาพต่างๆ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ความเค็ม การน้ำไฟฟ้าของเกลือในน้ำ ความกระดำง และความขุ่นของน้ำที่แตกต่างกัน ดำเนินการในห้องปฏิบัติการของกลุ่มงานวิจัยการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร และแปลงของเกษตรกรอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี การทดสอบการเข้ากันได้ทางกายภาพวิธีการ Jar test ผลการทดลองพบว่าสารฆ่าแมลงในทุกกรรมวิธีสามารถละลายได้ดีในน้ำทุกคุณลักษณะ โดยไม่เกิดการแยกชั้นที่เห็นด้วยสายตาตลอดจนไม่พบความเป็นพิษต่อคะน้า สำหรับการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในสภาพน้ำที่มีคุณลักษณะต่างๆ ด้วยวิธีการ bioassays และการทดสอบประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในสภาพแปลงทดลองนั้นอยู่ในระหว่างดำเนินการทดลอง


ไฟล์แนบ
.pdf   224_2560.pdf (ขนาด: 215.58 KB / ดาวน์โหลด: 531)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม