ทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในถั่วลิสง
#1
ทดลองประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในถั่วลิสง
ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย, คมสัน นครศรี และอมฤต ศิริอุดม
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การทดสอบประสิทธิภาพสารกำจัดวัชพืชชนิดใหม่ในถั่วลิสง เพื่อให้ได้สารกำจัดวัชพืชประเภทก่อนงอกที่มีประสิทธิภาพ ประหยัด ปลอดภัย ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในการปลูกถั่วลิสง ได้ดำเนินการทดลองในแปลงเกษตรกรอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560 วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 3 ซ้ำ มี 15 กรรมวิธี ได้แก่ การพ่นสารกำจัดวัชพืช pendimethalin 33% W/V EC, dimethenamid 90% W/V EC, flumioxazin 50% WP, diclosulam 84% WG, clomazone 48% W/V EC, s-metolachlor 96% W/V EC, sulfentrazone 48% W/V EC, acetochlor 50% W/V EC, oxyfluorfen 23.5% W/V EC, oxadiazon 25% W/V EC, metolachlor 72% W/V EC, trifluralin 48% W/V EC, alachlor 48% W/V EC อัตรา 250, 115.2, 12.6, 15, 19.2, 21.20, 288, 105, 47, 100, 264, 115.2 และ 192 กรัมสารออกฤทธิ์/ไร่ ตามลำดับ พ่นคลุมดินหลังปลูกถั่วลิสง ขณะที่ดินมีความชื้น เปรียบเทียบกับกรรมวิธีกำจัดวัชพืชด้วยมือ และการไม่กำจัดวัชพืช พบว่าการพ่นสารกำจัดวัชพืช metribuzin 70% WP, diclosulam 84% WG และสาร imazapic 24% W/V SL เป็นพิษต่อถั่วลิสงเล็กน้อย แต่สามารถเจริญเติบโตได้เป็นปกติที่ระยะ 30 หลังพ่นสาร และการพ่นสาร diclosulam 84% WG, flumioxazin 50% WP, imazapic 24% W/V SL, imazethapyr 5.3% W/V SL มีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชประเภทใบแคบและใบกว้างได้ดี มีแนวโน้มจำนวนต้นและน้ำหนักแห้งวัชพืชรวมน้อยที่สุด แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกรรมวิธีไม่กำจัดวัชพืช


ไฟล์แนบ
.pdf   225_2560.pdf (ขนาด: 381.71 KB / ดาวน์โหลด: 685)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม