การศึกษาการควบคุมแมลงศัตรูพริกโดยใช้วิธีการปลูกพืชร่วม (companion crops)
#1
การศึกษาการควบคุมแมลงศัตรูพริกโดยใช้วิธีการปลูกพืชร่วม (companion crops)
ศรุต สุทธิอารมณ์, วิภาดา ปลอดครบุรี, สิริชัย สาธุวิจารณ์, นพพล สัทยาสัย, กรกต ดำรักษ์, อิทธิพล บรรณาการ, อทิติยา แก้วประดิษฐ์, เยาวภา ตันติวานิช และอำไพ ประเสริฐสุข
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5

          การศึกษาชนิดพืชที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นพืชร่วมปลูก (companion crops) เพื่อควบคุมแมลงศัตรูพริก โดยดำเนินการทดลองระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 - กุมภาพันธ์ 2560 ที่แปลงทดลองของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ทำการปลูกพืชร่วม ได้แก่ กระเจี๊ยบเขียว กะเพรา ดาวเรือง และพริก (พันธุ์ซุปเปอร์ฮอท 2 ซึ่งเป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ) ปลูกร่วมกับพริกที่เป็นพืชหลัก ในเบื้องต้นพบว่า ดาวเรืองปลูกร่วมกับพริก พบศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ มวนตัวห้ำ Orius sp. ด้วงเต่าตัวห้ำ และแมงมุม กรรมวิธีปลูกกะเพราร่วมกับพริก พบศัตรูธรรมชาติในกระเพรา ได้แก่ ด้วงเต่าตัวห้ำ ด้วงคล้ายมด มวนตัวห้ำ Orius sp. และแมงมุม ทั้งการปลูกดาวเรืองและกะเพราร่วมกับพริก มีแมลงศัตรูพืชเป็นคนละชนิดกับพริก (พืชหลัก) ส่วนกรรมวิธีปลูกกระเจี๊ยบเขียวร่วมกับพริก พบศัตรูธรรมชาติในกระเจี๊ยบเขียว ได้แก่ ด้วงเต่าตัวห้ำ มวนตัวห้ำ Orius sp. และแมงมุม เช่นกัน แต่ในกระเจี๊ยบเขียวมีแมลงศัตรูพืชส่วนใหญ่เป็นชนิดเดียวกันกับพืชหลัก คือ เพลี้ยไฟพริก และเพลี้ยไฟฝ้าย ดังนั้นดาวเรืองและกะเพรา มีแนวโน้มช่วยดึงดูดศัตรูธรรมชาติให้มาอยู่อาศัยและช่วยควบคุมแมลงศัตรูพริก (พืชหลัก) ซึ่งเป็นแมลงศัตรูประเภทปากดูด ในการทดลองปีนี้ยังพบจำนวนศัตรูธรรมชาติไม่มาก ดังนั้นในปีต่อไปจะดำเนินการปรับขนาดแถวปลูกพืชร่วมให้ใหญ่ขึ้น


ไฟล์แนบ
.pdf   229_2560.pdf (ขนาด: 383.01 KB / ดาวน์โหลด: 798)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม