ศึกษาโครโมโซมและการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยศัตรูพืชวงศ์ Succineidae ในประเทศไทย
#1
ศึกษาโครโมโซมและการแพร่กระจายเชิงภูมิศาสตร์ของหอยศัตรูพืชวงศ์ Succineidae ในประเทศไทย
ดาราพร รินทะรักษ์, อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์, ปราสาททอง พรหมเกิด และทรงทัพ แก้วตา
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

    การสำรวจพื้นที่เกษตรที่มีการปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดตาก นครปฐม กาญจนบุรี และราชบุรี ได้ตัวอย่างหอยศัตรูพืชวงศ์ Succineidae จำนวน 140 ตัวอย่าง พื้นที่ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและเพชรบูรณ์ จำนวน 150 ตัวอย่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิและนครราชสีมา จำนวน 85 ตัวอย่าง และภาคตะวันออก ได้แก่จันทบุรีและตาก จำนวน 17 ตัวอย่าง ดำเนินการศึกษาโครโมโซมจากตัวอย่างหอยทากบกวงศ์ Succineidae จากบางพื้นที่ๆ มีลักษณะของสัณฐานวิทยาของเปลือกที่แตกต่างกันชัดเจน ได้แก่ นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี จันทบุรี และตาก พบว่าจำนวนโครโมโซมมีค่าแฮพพลอยด์ (haploid, n) เท่ากับ 19 - 24 ซึ่งสอดคล้องกับรายงานที่มีก่อนหน้านี้ ว่าค่าแฮพพลอยด์ของหอยทากบกวงศ์นี้เท่ากับ 5 - 25


ไฟล์แนบ
.pdf   236_2560.pdf (ขนาด: 359.29 KB / ดาวน์โหลด: 519)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม