การศึกษาสาเหตุและการถ่ายทอดโรคใบหงิกของส้มโอ
#1
การศึกษาสาเหตุและการถ่ายทอดโรคใบหงิกของส้มโอ
แสนชัย คำหล้า และกาญจนา วาระวิชะนี
สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช 

          จากการสำรวจแหล่งปลูกส้มโอที่สำคัญของประเทศไทยที่ปลูกส้มโอพันธุ์ทองดีในพื้นที่ภาคกลาง ในเขตจังหวัดนครปฐม จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา จังหวัดชัยนาท และส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำการเก็บตัวอย่างใบและกิ่งส้มโอที่แสดงอาการใบหงิก ย่น บิดบริเวณขอบใบและมักแสดงอาการโปร่งแสงตามแนวเส้นใบ นำตัวอย่างส้มโอมาทำการติดตาหรือเสียบยอดบนต้นตอส้มโอพันธุ์ทองดีเพื่อใช้เป็นแหล่งเชื้อพันธุ์ และสกัดสารพันธุกรรมจากตัวอย่างส้มโอที่แสดงอาการใบหงิกเพื่อตรวจสอบเชื้อสาเหตุด้วยเทคนิคพีซีอาร์พบว่า สามารถเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอด้วยคู่ไพรเมอร์ 3202fw/6rev และได้ชิ้นดีเอ็นเอ ขนาดประมาณ 444 bp จ านวน 24 ตัวอย่าง สำหรับใช้เป็นแหล่งของเชื้อไวรัสเพื่อศึกษาการถ่ายทอดโรคในปี 2561 – 2562


ไฟล์แนบ
.pdf   242_2560.pdf (ขนาด: 215.44 KB / ดาวน์โหลด: 622)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 2 ผู้เยี่ยมชม