วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตงโมและแตงเทศ
#1
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตงโมและแตงเทศ
อภิชาติ เมืองซอง, ประภาส แยบยน, พักตร์ทิภา เดชพละ และบุญธรรม ศรีหล้า
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร

    การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแตงโมและแตงเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมและแตงเทศให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง โดยการทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสมสู่เกษตรกร ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2560 ถึงปีงบประมาณ 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี ประกอบด้วย 2 กิจกรรม 4 การทดลอง ผลการดำเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกแตงโมและแตงเทศจังหวัดยโสธร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเข้าสู่ผู้สูงวัยมีอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไป และมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษา พื้นที่ปลูกเป็นดินทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่า ปลูกโดยไม่มีการให้น้า เกษตรกรขาดเทคโนโลยีด้านพันธุ์และปุ๋ย และพบสารพิษตกค้างในตัวอย่าง 3 ชนิด ได้แก่ Lamda-cyhalothrin Chlopyrifos และ Cypermethrin แต่ปริมาณที่พบไม่เกินค่ามาตรฐาน จากการทดสอบการผลิตแตงโมให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง พบว่ากรรมวิธีทดสอบให้ผลผลิตเฉลี่ย และความหวานสูงของวิธีเกษตรกร ต่างจากการผลิตแตงเทศให้ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง พบว่ากรรมวิธีเกษตรกรจะให้ผลผลิตสูงกว่ากรรมวิธีทดสอบ นอกจากนั้นการทดสอบการป้องกันกาจัดแมลงวันผลไม้แบบผสมผสานสามารถป้องกันการเข้าทาลายของแมลงวันผลไม้ได้ และเมื่อนาผลผลิตที่ได้จากการทดสอบไปตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างผลการทดสอบไม่พบสารพิษตกค้างในผลผลิต


ไฟล์แนบ
.pdf   14_2561.pdf (ขนาด: 727.11 KB / ดาวน์โหลด: 6,020)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม