สัณฐานวิทยาของเปลือกและกายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ของหอยเจดีย์เล็กและหอยเจดีย์ใหญ่
#1
สัณฐานวิทยาของเปลือกและกายวิภาคศาสตร์ระบบสืบพันธุ์ของหอยเจดีย์เล็ก Lamellaxis gracilis และหอยเจดีย์ใหญ่ Prosopea walkeri (Benson)
ดาราพร รินทะรักษ์, ปิยาณี หนูกาฬ, ปราสาททอง พรหมเกิด, สมเกียรติ กล้าแข็ง และทรงทัพ แก้วตา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         เริ่มดำเนินการสำรวจและเก็บตัวอย่างหอยเจดีย์เล็ก; Lamellaxis gracilis และหอยเจดีย์ใหญ่; Prosopea walkeri ได้ตัวอย่างหอยจำนวน 750 ตัว และ 1,500 ตัว ตามลำดับ โดยสำรวจตามพื้นที่เกษตรกรรมภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 นำมาจำแนกชนิดตามระบบอนุกรมวิธานของหอย โดยยึดหลักของ Abbott (1989), Panha (1996), Hemmen and Hemmen (2001) และ Vaught (1989) พบว่าทั้งหอยเจดีย์เล็กและหอยเจดีย์ใหญ่จัดอยู่ใน Class Gastropoda, Order Stylommatophora, Family Subulinidae แต่ถูกจำแนกคนละ Genus กล่าวคือ หอยเจดีย์เล็กจัดอยู่ใน Genus Lamellaxis, Species: Lamellaxis gracilis ส่วนหอยเจดีย์ใหญ่จัดอยู่ใน Genus Prosopeas, Species: Prosopeas walkeri

         จากการศึกษาสัณฐานวิทยาของเปลือกหอยเจดีย์เล็ก และหอยเจดีย์ใหญ่พบว่า หอยเจดีย์เล็กตัวเต็มวัยมีขนาด 5.42-9.91 มิลลิเมตร (n=42) มีจำนวน 6-7 whorl เปลือกสีน้ำตาลโปร่งแสง และเป็นมันวาว ยอดเปลือกแหลม จำนวนไข่ 2-13 ฟอง ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของตัวเต็มวัยแต่ละตัวและหอยเจดีย์ใหญ่ ตัวเต็มวัยมีขนาด 12.33-24.45 มิลลิเมตร (n=60) มีจำนวน 7-8 whorl เปลือกสีน้ำตาลค่อนข้างโปร่งแสง เปลือกเป็นมันวาวน้อยกว่าหอยเจดีย์เล็ก ยอดเปลือกทู่มน จำนวนไข่ 4-15 ฟอง ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของตัวเต็มวัยแต่ละตัว โดยยังต้องวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้โปรแกรม SPSS และการวิเคราะห ANOVA พร้อมกับเปรียบเทียบกายวิภาคระบบสืบพันธุ์ของหอยทั้ง 2 ชนิด ในปี 2555 ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2201_2554.pdf (ขนาด: 123.14 KB / ดาวน์โหลด: 712)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม