อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยเกล็ด วงศ์ย่อย Aspidiotinae (Hemiptera:Coccoidea: Diaspididae)
#1
อนุกรมวิธานเพลี้ยหอยเกล็ด วงศ์ย่อย Aspidiotinae (Hemiptera:Coccoidea: Diaspididae) ในประเทศไทย
ชมัยพร บัวมาศ, ยุวรินทร์ บุญทบ และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานของเพลี้ยหอยเกล็ด วงศ์ย่อย Aspidiotinae ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561 เพื่อทราบชนิด พืชอาศัย เขตการแพร่กระจาย ของเพลี้ยหอยเกล็ดวงศ์ย่อย Aspidiotinae ที่มีอยู่ในประเทศไทย ได้เก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยหอยจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ได้แก่ มะพร้าว มะนาว ลิ้นจี่ มะม่วง กล้วย สับปะรด ทุเรียน มะกรูด ส้มโอ ลาไย และมันสาปะหลัง ในพื้นที่เขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย มุกดาหาร สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร และอุบลราชธานี เขตภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง และภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ระยอง ชลบุรี ตราด นำตัวอย่างที่รวบรวมได้มาทำสไลด์ถาวรและตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิดตัวอย่างเพลี้ยหอยเกล็ด จำนวน 372 ตัวอย่าง พบว่าเป็นเพลี้ยหอยในวงศ์ย่อย Aspidiotinae อย่างน้อย 7 ชนิด ได้แก่ 1. Aspidiotus destructor Signoret จำนวน 140 ตัวอย่าง 2. Aspidiotus sp. 1 จำนวน 10 ตัวอย่าง 3. Aonidiella orientalis (Newstead) จำนวน 130 ตัวอย่าง 4. Aonidiella sp.1 จำนวน 30 ตัวอย่าง 5. Aonidiella sp.2 จำนวน 20 ตัวอย่าง 6. Pseudaonidia trilobitiformis (Green) จำนวน 22 ตัวอย่าง 7 Hemiberlesia sp.1 จำนวน 20 ตัวอย่าง นอกจากนี้ยังได้ตัวอย่างแมลงในวงศ์ใหญ่ Coccoidea อีก 320 ตัวอย่าง เป็นตัวอย่างเพลี้ยหอยวงศ์ย่อย Diaspidinae จำนวน 200 ตัวอย่าง เพลี้ยหอยเกราะอ่อน วงศ์ Coccidae จำนวน 40 ตัวอย่าง และยังพบเพลี้ยแป้งวงศ์ Pseudococcidae อีก จำนวน 80 ตัวอย่าง การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะต้องดำเนินการต่อไปในปี 2562


ไฟล์แนบ
.pdf   95_2561.pdf (ขนาด: 305.29 KB / ดาวน์โหลด: 641)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม