สำรวจความหลากชนิดหอยน้ำจืดศัตรูพืชในพรรณไม้น้ำ
#1
สำรวจความหลากชนิดหอยน้ำจืดศัตรูพืชในพรรณไม้น้ำ
อภินันท์ เอี่ยมสุวรรณสุข, ดาราพร รินทะรักษ์, ณัฐฐิญา กาญจนนิธิพัฒน์ และปราสาททอง พรหมเกิด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          ดำเนินการเก็บตัวอย่างหอยนำศัตรูพืชตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2561 ได้ตัวอย่างหอยนำศัตรูพืชจากจังหวัดนครราชสีมา 10 ตัวอย่าง จังหวัดตาก 10 ตัวอย่าง จังหวัดอุบลราชธานี 10 ตัวอย่าง จังหวัดกาญจนบุรี 46 ตัวอย่าง จังหวัดยโสธร 5 ตัวอย่าง จังหวัดสุพรรณบุรี 2 ตัวอย่าง จังหวัดศรีสะเกษ 10 ตัวอย่าง จังหวัดนครปฐม 42 ตัวอย่าง จังหวัดชลบุรี 3 ตัวอย่าง พบว่าเป็นหอยน้ำจืดศัตรูพืช Radix และ Indoplanorbis และพบหอย Physella sp. 1 ซึ่งเป็นหอยศัตรูพืชต่างถิ่นในบริเวณเขื่อนลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครปฐม และหอยศัตรูพืชต่างถิ่น Physella sp. 2 ในจังหวัดนครปฐม ทั้งนี มีความต้องทำการวิจัยเกี่ยวกับชีววิทยา การแพร่กระจาย และความหลากหลายทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง Physella ต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   101_2561.pdf (ขนาด: 434.02 KB / ดาวน์โหลด: 702)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม