ศึกษาราสกุล Phytophthora ในเผือก
#1
ศึกษาราสกุล Phytophthora ในเผือก
อมรรัชฏ์ คิดใจเดียว, พชร ธิตานนท์, ดารณี เจริญผล, มะโนรัตน์ สุดสงวน, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ, ชนินทร ดวงสอาด และพรพิมล อธิปัญญาคม
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


          การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเผือกที่แสดงอาการโรคใบจุดตาเสือ พบว่าเป็น Phytophthora colocasiae ซึ่งไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละแหล่งปลูก เลือกมา 10 ไอโซเลท ทำการสกัดและเพิ่มปริมาณของ DNA ตำแหน่ง translation elongation factor โดยใช้ไพรเมอร์คู่ ELONGF1/ELONGF2 ตรวจสอบความถูกต้องของ consensus sequence และวิเคราะห์ชนิดเบื้องต้น พบว่าเชื้อราดังกล่าว คือ Phytophthora colocasiae การศึกษาชนิดอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญและสร้างสปอร์ของราบนอาหาร Potato dextrose agar (PDA), V8 juice agar (V8 A), Oat meal agar (OMA), Carrot agar (CA) และ Corn meal agar (CMA) พบว่าบนอาหาร CMA เส้นใยราเจริญได้รวดเร็ว แต่ให้เส้นใยบาง และไม่มีการสร้างสปอร์แรงเจียม ส่วนบนอาหาร PDA, V8A, OMA และ CA เส้นใยราเจริญได้ดีและมีการสร้างสปอร์แรงเจียม


ไฟล์แนบ
.pdf   110_2561.pdf (ขนาด: 457.83 KB / ดาวน์โหลด: 1,247)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม