ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา
#1
ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา
สัญญาณี ศรีคชา, กรกต ดารักษ์ และสุนัดดา เชาวลิต
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช


    ศึกษาชีววิทยา นิเวศวิทยา ฤดูการระบาด ของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา ทำการเก็บรวมรวมผลชมพู่ ฝรั่ง และพุทราจากจังหวัดนครปฐม ราชบุรี และสมุทรสาครที่ถูกหนอนแดงเข้าทำลายมาเลี้ยงต่อในห้องปฏิบัติการ การศึกษาวงจรชีวิตของหนอนแดงในฝรั่ง และพุทรา ดำเนินการศึกษาในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรุงเทพมหานคร โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.50 + 1.23 0C และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย 85.04 + 0.91 % RH พบว่าตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กสีน้าตาล อายุ 5 - 8 วัน ตัวเต็มวัยเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บนผลฝรั่ง ผลพุทรา ดอกและผลชมพู่ ผลละ 1 - 2 ฟอง ไข่สีขาวใส ผิวเป็นมันสะท้อนแสง รูปร่างกลมรี มีขนาค่อนข้างเล็ก ขนาดกว้าง 0.1 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 0.15 มิลลิเมตร ระยะไข่ 2 - 3 วัน เฉลี่ย 2.49 + 0.44 วัน หนอนระยะแรกสีขาวแล้วค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีแดงระยะหนอน 9 - 12 วัน เฉลี่ย 11.78 + 0.56 วัน หนอนที่โตเต็มที่จะเจาะออกจากผลและเข้าดักแด้ในดินโดยนาดินมาทำเป็นรังเพื่อห่อหุ้มตัว ดักแด้อาศัยอยู่ในดินลึกประมาณ 2.0 เซนติเมตร หรือยู่ได้ใต้ใบไม้ที่ร่วงหล่นอยู่รอบๆ โคนต้น ระยะดักแด้ 8 - 9 วัน เฉลี่ย 8.46 + 0.84 วัน
 
      การศึกษาระยะการเข้าทำลายของหนอนแดงในชมพู่ ฝรั่ง และพุทรา ดำเนินการศึกษาในปี พ.ศ. 2561 ในชมพู่พันธุ์ทับทิมจันทร์ อายุ 6 ปี ที่ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบหนอนแดงเข้าทำลายชมพู่ที่ผลอายุ 21, 28, 35 และ 42 วัน โดยพบการทำลายของหนอนแดง 50, 80, 80 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วนฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง อายุ 4 ปี ที่ตาบลคลองจินดา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม พบหนอนแดงเข้าทำลายฝรั่งที่ผลอายุ 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91 และ 98 วัน โดยพบการทำลายของหนอนแดง 55, 60, 70, 85, 90, 90, 95 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และพุทรา ที่ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร พบหนอนแดงเข้าทำลายพุทราที่ผลอายุ 70, 77, 84, 91, 98, 105 และ 112 วัน โดยพบการทำลายของหนอนแดง 10, 45, 50, 75, 80, 90 และ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   123_2561.pdf (ขนาด: 312.57 KB / ดาวน์โหลด: 1,370)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม