โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
#1
โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี
อัจฉราภรณ์ วงศ์สุขศรี, ลัคนา จันทรวงศ์ศรี, จินตนา บุญทิพย์, กาญจนา พูลเจริญ, ณรงค์ ย้อนใจทัน, อังชัณ แช่มพุกพันธุ์, อุดมศักดิ์ ดวนมีสุข, อรรถสิทธิ์ บุญธรรม, วัลลิภา สุชาโต, นิลุบล ทวีกุล, รัฐพล ชูยอด, ปัญญา พุกสุ่น และสุมนา งามผ่องใส
ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี,  สำนักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และสถาบันวิจยัพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน


          โครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” ภายใต้ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร พระราชทานแนวทางและหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและนำเพื่อการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีการเป็นอยู่อย่างพอเพียง เกิดการพึ่งพาตนเอง มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ฝึกอบรม และบริการ ข้อมูลทางวิชาการด้านพืชและเป็นต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงได้ศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในพื้นที่ของตนเองและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการเผยแพร่เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร โดยเริ่มดำเนินการปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกิจกรรมการขยายผลสู่เกษตรกร ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 จากการจัดแบ่งพื้นที่ 10.5 ไร่ ตามสัดส่วน เป็นพื้นที่สระน้ำ ร้อยละ 30 พื้นที่นาข้าว ร้อยละ 30 พื้นที่ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก ร้อยละ 30 และที่อยู่อาศัยและอื่นๆ ร้อยละ 10  ซึ่งพื้นที่สระน้ำ จำนวน 2 ไร่ มีการเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ได้ผลผลิตรวม 492 กิโลกรัมต่อบ่อ พื้นที่นาข้าว จำนวน 3 ไร่ ปลูกข้าวพันธุ์ กข43 ข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่ และข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ได้ผลผลิตรวมเฉลี่ย 401.34 กิโลกรัมต่อไร่ พื้นที่ปลูกไม้ผล พืชไร่ พืชผัก จำนวน 4 ไร่ โดยไม้ผลได้ผลผลิตเฉลี่ย 1,065.33 กิโลกรัมต่อไร่ พืชไร่ได้ผลผลิตเฉลี่ย 540.00 กิโลกรัมต่อไร่ พืชผักได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,687.00 กิโลกรัม ต่อไร่ และที่อยู่อาศัยและอื่นๆ พื้นที่ 1.5 ไร่ ได้ผลผลิตจากการเพาะเห็ด 526 กิโลกรัม และจากการเลี้ยงเป็ดเนื้อ จำนวน 90 ตัว น้ำหนักรวม 180 กิโลกรัม นอกจากนี้ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีใหม่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง มีการสาธิตและเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเมื่อเกษตรกรได้รับการอบรมและศึกษาดูงานแล้วสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตรที่ได้รับไปปรับปฏิบัติใช้และเกิดผลสำเร็จ สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์และเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเองได้  โดยในปี 2561 - 2562 สามารถขยายผลสู่แปลงเกษตรกรได้จำนวน 10 ราย นอกจากนี้ยังมีการปลูกฝังการสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงหลักของเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นฐานปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการตอบสนองแนวทางพระราชดำริได้อย่างแท้จริง


ไฟล์แนบ
.pdf   5_2562.pdf (ขนาด: 1.52 MB / ดาวน์โหลด: 1,175)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม