การออกแบบและพัฒนาระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง นำเข้า ส่งออก นำผ่านพืช ผลผลิตพืช
#1
การออกแบบและพัฒนาระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง นำเข้า ส่งออก นำผ่านพืช ผลิตผลพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร แบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ National Single Window : NSW
สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

          สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกฎหมายเกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน การขอใบอนุญาต ใบรับรอง ที่ไม่ต้องนำไปทำธุรกรรมกับหน่วยงานอื่น และที่ต้องนำไปทำธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นตามกฎหมาย 4 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดเป็นคู่มือประชาชน 59 คู่มือรายละเอียดตามตารางที่ 1 และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรได้เริ่มพัฒนาระบบการบริการเชื่อมโยงข้อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และโลจิสติกส์ (ระบบการออกใบรับรอง ใบอนุญาต National Single Window: NSW) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ลดตนทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพการให้บริการของรัฐที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และเป็นมาตรฐานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน และโลจิสติกส์ พ.ศ. 2557 โดยมีกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานหลักที่เริ่มเปิดใช้งานระบบ NSW ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 การดำเนินงาน ระยะเริ่มต้นเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ยังไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการจึงไม่สามารถตอบสนองการให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบตามเป้าหมายของการพัฒนาระบบ NSW สมบูรณ์ได้

          สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ได้ออกแบบและพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียน ใบอนุญาตใบรับรอง แบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่ต้องทำธุรกรรมกับหน่วยงานอื่น และการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่กระบวนการยืนยันตัวตน การตรวจสอบ การออกใบทะเบียน ใบรับรอง ใบอนุญาต และการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านพืช ผลิตผลพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ตามคู่มือประชาชน ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองความต้องการ และอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน และโลจิสติกส์ สามารถทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐ และภาคธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์แบบปลอดภัย ลดและเลิกการใช้เอกสาร (Paper less) รวมถึงตอบสนองการใช้งานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตร และจัดการข้อมูลสถิติ เพื่อการวางแผนในการพัฒนาระบบการควบคุมการนำเข้า ส่งออก พืช ผลผลิตพืชและปัจจัยการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ไฟล์แนบ
.pdf   การออกแบบและพัฒนาระบบใบทะเบียน ใบอนุญาต และใบรับรอง นำเข้า ส่งออก นำผ่านพืช ผลิตผลพืช และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร.pdf (ขนาด: 193.85 KB / ดาวน์โหลด: 214)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม