ระบบรับคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรองคุณภาพ/ใบผ่านด่านยางบนระบบ National Single Window
#1
ระบบรับคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรองคุณภาพ/ใบผ่านด่านยางบนระบบ National Single Window (NSW)
พรทิพย์ ประกายมณีวงศ์, วีรชัย ชุณหสุวรรณ, เบญจวรรณ สิทธิเวช และสุภาพร พรหมพันธุ์
กองการยาง

          กรมวิชาการเกษตร (โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและกองการยาง) และกรมศุลกากรได้ดำเนินงานการพัฒนาระบบรับคำขอและออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW (B2G) และพัฒนาระบบเพื่อรองรับ Single Form ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบ Digital Economy ที่มุ่งเน้นให้องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมกันพัฒนาและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การดำเนินธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมในด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาด้านการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   ระบบรับคำขอและออกใบอนุญาต ใบรับรองคุณภาพ ใบผ่านด่านยางบนระบบ National Single Window (NSW).pdf (ขนาด: 544.94 KB / ดาวน์โหลด: 369)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม