การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017
#1
การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่
สุมนา จำปา, นิภาภรณ์ พรรณรา, วราลักษณ์ บุญมาชัย, ชนันทวัฒน์ ศุภสุทธิรางกุล และอมรรัตน์ ใจยะเสน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่

          ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ มีภารกิจในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์นานาชาติ (International Seed Testing Association: ISTA) ครอบคลุมชนิดพืชทั้งเมล็ดพันธุ์พืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก โดยเริ่มให้บริการในปีงบประมาณ 2561 แก่ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่และศูนย์วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ และได้เปิดให้บริการแก่หน่วยงานรัฐอื่นๆ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน ด่านตรวจพืช สารวัตรเกษตร งานวิจัยหรืองานบริการทั่วไป และหน่วยงานเอกชนในปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป ห้องปฏิบัติการฯ ได้เริ่มเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ในปี พ.ศ.2561 โดยดำเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องจนได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบจากกองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ซึ่งมีขอบข่ายวิธีทดสอบที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025: 2017 รวม 9 ขอบข่าย ประกอบด้วยการทดสอบความบริสุทธิ์ทางกายภาพ 3 ชนิดเมล็ดพันธุ์ และการทดสอบความงอก 6 ชนิดเมล็ดพันธุ์ ในช่วงปีงบประมาณ 2562 – 2564 ห้องปฏิบัติการฯ ได้ตรวจสอบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ทั้งสิ้น 7,382 ตัวอย่าง จำนวนผู้ประกอบการที่ขอรับบริการในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ร้อยละ 90.91 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการหลังจากที่ห้องปฏิบัติการฯ ได้รับการรับรองแล้ว ในปีงบประมาณ 2562 – 2564 เท่ากับร้อยละ 89.40 89.60 และ 90.40 ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้ประกอบการสามารถนำใบรับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีตรารับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 ไปใช้ประกอบการส่งออกสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศ

คำสำคัญ: คุณภาพเมล็ดพันธุ์ มาตรฐานสากล ความบริสุทธิ์ทางกายภาพ ความงอก


ไฟล์แนบ
.pdf   การขอรับรองห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามมาตรฐาน ISO IEC 17025 2017.pdf (ขนาด: 429.1 KB / ดาวน์โหลด: 295)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม