ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาว
#1
ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาว
ศุภกาญจน์ ล้วนมณี และการิตา จงเจือกลาง
ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ และกองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิการใช้น้ำของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมที่ปลูกในชุดดินสมอทอด โดยวางแผนการทดลองแบบ split plot ปัจจัยหลักเป็นปริมาณการให้น้ำ ได้แก่ ไม่ได้ให้น้ำเสริม (อาศัยน้ำฝน) ให้น้ำเสริม 50% และ 100% ตามความต้องการน้ำของข้าวโพด (ETc) ปัจจัยรองเป็นพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสม 4 พันธุ์ต่อฤดูปลูก ใส่ปุ๋ยเคมีอัตรา 20 10 และ 15 กิโลกรัมต่อไร่ ของ N, P2O5, K2O

          ผลการทดลองพบว่า การให้น้ำเสริมแก่ข้าวโพดที่ปลูกในดินเหนียวปนทรายแป้งชุดดินสมอทอดในอัตรา 50 และ 100 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการคายระเหยน้ำของพืช ทำให้ข้าวโพดให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7.6 - 26.6 และ 5.9 - 27.1 ตามลำดับ การเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ CP888 New ให้ผลผลิตสูงสุด โดยให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 เฉลี่ยร้อยละ 17.24 - 19.67 ส่วนพันธุ์ NSX112013 พันธุ์ NSX152067 พันธุ์ NSX152097 และพันธุ์ NSX102005 ซึ่งให้ผลผลิตมากกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 เฉลี่ยร้อยละ 8.54 6.16 2.97 และ 2.15 ตามลำดับ ในขณะที่พันธุ์ NSX042022 พันธุ์ NSX112017 ให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับพันธุ์นครสวรรค์ 3

          สำหรับประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวโพดพบว่า การปลูกข้าวโพดโดยอาศัยน้ำฝนและการให้น้ำเสริม 50 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการคายระเหยน้ำของพืช ข้าวโพดมีประสิทธิภาพการใช้น้ำเฉลี่ย 1.91 - 2.73 และ 1.83 - 2.20 กิโลกรัม ผลผลิตต่อปริมาณน้ำที่พืชได้รับ 1 มิลลิเมตร สูงกว่าการให้น้ำเสริม 100 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการคายระเหยน้ำของพืชซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น้ำเฉลี่ย 1.40 - 1.70 กิโลกรัมผลผลิตต่อปริมาณน้ำที่พืชได้รับ 1 มิลลิเมตร เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ พบว่า ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ CP888 New มีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 เฉลี่ยร้อยละ 16.86 - 22.40 รองลงมาได้แก่ พันธุ์ NSX152067 พันธุ์ NSX152097 และพันธุ์ NSX112013 ซึ่งมีประสิทธิภาพการใช้น้ำสูงกว่าพันธุ์นครสวรรค์ 3 เฉลี่ยร้อยละ 12.57 12.02 และ 8.14 ตามลำดับ ในขณะที่พันธุ์ NSX102005 พันธุ์ NSX112017 และพันธุ์ NSX042022 มีประสิทธิภาพการใช้น้ำไม่แตกต่างกับพันธุ์นครสวรรค์ 3

คำหลัก: ประสิทธิภาพการใช้น้ำ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาว


ไฟล์แนบ
.pdf   3. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้น้ำของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมอายุเก็บเกี่ยวยาว.pdf (ขนาด: 243.22 KB / ดาวน์โหลด: 316)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม