เทคนิคประเมินชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอนในแปลงอ้อยโดยไม่ทำลายตัวอย่าง
#1
เทคนิคประเมินชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอนในแปลงอ้อยโดยไม่ทำลายตัวอย่าง
สายน้ำ อุดพ้วย, วลัยพร ศะศิประภา, ปรีชา กาเพ็ชร และนุชนาฏ ตันวรรณ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

          เทคนิคประมาณค่าชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอนอย่างรวดเร็วในต้นอ้อยที่ง่าย แม่นยำ และไม่ทำลายต้นพืชเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและประเมินการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในพื้นที่การผลิตอ้อย การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมการวิธีการประเมินชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอนอย่างง่าย โดยไม่ทำลายตัวอย่าง ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลภาคสนามในพื้นที่การผลิตอ้อย จังหวัดนครสวรรค์ และสุพรรณบุรี ระหว่างเดือนธันวาคม 2563 – มกราคม 2564 นำตัวอย่างพืชมาหามวลชีวภาพ และวิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ข้อมูลที่ได้นำมาหาความสัมพันธ์สร้างสมการถดถอยแบบเส้นตรงของชีวมวล (BM) และการกักเก็บคาร์บอนในต้นอ้อย (CS) กับข้อมูลการเจริญเติบโต ด้านความสูงลำอ้อย (H) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำ (D) และจำนวนลำต่อกอ (MC) ผลการทดลอง พบว่าสมการประเมินชีวมวลเหนือพื้นดินของอ้อยที่อายุเก็บเกี่ยว มีความสัมพันธ์กับความสูงลำอ้อย ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลำและจำนวนลำต่อกอ ตามสมการ BM = 0.029H – 0.030D + 0.019MC มีค่า R2 = 0.934 และ RMSE = 1.50 ตันต่อไร่ ส่วนการกักเก็บคาร์บอนในต้นอ้อย (CS) มีความสัมพันธ์กับชีวมวล ตามสมการ CS = 0.475BM (R2 = 0.9992, RMSE = 0.08 ตัน C ต่อไร่) ดังนั้นข้อมูลการเจริญเติบโตสามารถคำนวณหาชีวมวลเหนือพื้นดินของอ้อยโดยใช้สมการอย่างง่ายได้ เพื่อประเมินการกักเก็บคาร์บอนในต้นอ้อยได้โดยไม่ทำลายตัวอย่างและยังสามารถประมาณค่าในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้ด้วย

คำหลัก: คาร์บอนในต้น น้ำหนักแห้ง อ้อย สมการถดถอย


ไฟล์แนบ
.pdf   13. เทคนิคประเมินชีวมวลและการกักเก็บคาร์บอนในแปลงอ้อย.pdf (ขนาด: 196.13 KB / ดาวน์โหลด: 195)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม