วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของเมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) ในกะเพรา
#1
วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของเมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) ในกะเพราเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง
ชนิตา ทองแซม, ปิยะศักดิ์ อรรคบุตร และวีระสิงห์ แสงวรรณ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          ศึกษาปริมาณของสารพิษตกค้างเมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) ในกะเพรา หลังการใช้วัตถุมีพิษทางการเกษตรอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice: GAP) โดยทำแปลงทดลองแบบ supervised trial ตาม FAO Plant Production and Protection Paper 225 จำนวน 3 การทดลอง การทดลองครั้งที่ 1 ตำบลหนองปากโลง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ในช่วงเดือนมกราคมเดือนเมษายน 2563 การทดลองครั้งที่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2564 การทดลองครั้งที่ 3 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม 2564 ทำการทดลองโดยวิธีการพ่นวัตถุอันตราย methoxyfenozide 24% W/V SC ในอัตราแนะนำ ปริมาณ 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร อัตราการใช้น้ำ 120 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน รวม 2 ครั้ง และสุ่มเก็บตัวอย่างกะเพราเพื่อตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารพิษตกค้างที่ 0 1 3 5 7 10 14 และ 21 วัน หลังจากพ่นสารครั้งสุดท้าย โดยสุ่มตัวอย่าง 2 ซ้ำต่อวัน ตรวจวิเคราะห์โดยเทคนิค Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry (LC-MS/MS) ซึ่งวิธีวิเคราะห์มีค่า Limit of Quantitation (LOQ) เท่ากับ 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ผลการตรวจวิเคราะห์ methoxyfenozide ในตัวอย่างกะเพราจากแปลงทดลอง พบว่าการทดลองครั้งที่ 1 พบปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 11.16 10.01 3.35 2.52 1.36 และ 0.13 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ 0 1 3 5 7 10 และ 14 วัน ตามลำดับ การทดลองครั้งที่ 2 พบปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 8.51 5.50 2.34 0.51 0.18 0.093 0.015 และ น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ 0 1 3 5 7 10 14 และ 21 วัน ตามลำดับ และการทดลองครั้งที่ 3 พบปริมาณเฉลี่ยเท่ากับ 6.51 5.40 4.18 3.85 2.02 1.77 0.15 และ 0.061 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ที่ 0 1 3 5 7 10 14 และ 21 วัน ตามลำดับ

คำหลัก: เมทอกซีฟีโนไซด์ กะเพรา


ไฟล์แนบ
.pdf   38. วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างของเมทอกซีฟีโนไซด์ (methoxyfenozide) ในกะเพรา.pdf (ขนาด: 531.41 KB / ดาวน์โหลด: 487)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม