ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย (Steinernema sp.) ควบคุมทาก Parmarion sp.
#1
ศึกษาประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย (Steinernema sp.) ควบคุมทาก Parmarion sp.
ปราสาททอง พรหมเกิด, ปิยาณี หนูกาฬ, ดาราพร รินทะรักษ์, สมเกียรติ กล้าแข็ง, วิไลวรรณ เวชยันต์ และสาทิพย์ มาลี
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ผลการทดสอบประสิทธิภาพไส้เดือนฝอย Steinemema carpocapsae, S. riobrave และ S. glaseri กับทากพามาริออน Parmarion sp. ในห้องปฏิบัติการกลุ่มงานสัตววิทยาการเกษตร ตามแผนการทดลอง CRD จำนวน 7 กรรมวิธีๆ ละ 4 ซ้ำ โดยใช้  S. carpocapsae, S. riobrave  S. glaseri แต่ละชนิด อัตรา 100,000 และ 200,000 ตัวต่อกล่อง และกรรมวิธีไม่พ่นสารหลังทดสอบ 3 วัน พบว่า ทากมีอัตราการตาย 0, 0, 0, 0, 0, 16.66 % ตามลำดับ จะทำการทดสอบเพิ่มเติมต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2084_2554.pdf (ขนาด: 96.88 KB / ดาวน์โหลด: 383)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม