ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์
#1
ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์
นันทกานต์ ขุนโหร ศุภัคชญา ทาหาร
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนของการวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์ โดยทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ และทำการทดสอบตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์ ที่ความเข้มข้น ต่ำ กลาง สูง เพื่อนำมาประเมินค่าความไม่แน่นอน ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการวิเคราะห์ การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์โดยวิธีการเผา (Combustion method) ทำการทดสอบ Range, Linearity, accuracy, precision, limit of detection (LOD), Limit of quantitation (LOQ) พบว่า Range, Linearity, accuracy, precision ผ่านเกณฑ์การยอมรับทั้งหมด ค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 0.03 %N และ 0.11%N ประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่ค่าความเข้มข้นต่ำ (0.3%N) ความเข้มข้นสูง (6.0%N) เท่ากับ 0.006 และ 0.068 ตามลำดับ การวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ที่ระดับความเข้มข้น ต่ำ กลาง สูง พบว่าค่าความไม่แน่นอนจากการสุ่มตัวอย่างและจากการทดสอบ ที่ความเข้มข้น 0.29 - 10.14%TN เท่ากับ 1.77 - 12.42% และ 1.51 - 22.63% ได้เกณฑ์ค่าความไม่แน่นอนขยายของปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์ที่ครอบคลุมระดับความเข้มข้นต่ำ กลาง สูง เท่ากับ 2.33 - 25.81%

คำหลัก: ค่าความคลาดเคลื่อน ไนโตรเจนทั้งหมด ปุ๋ยอินทรีย์


ไฟล์แนบ
.pdf   48. ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวัดปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในปุ๋ยอินทรีย์.pdf (ขนาด: 275.45 KB / ดาวน์โหลด: 323)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม