ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมออกไซด์
#1
ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และกำมะถันในปุ๋ยเคมีด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี
พงศ์พิศ แก้วสุข, วรรณรัตน์ ชุติบุตร และจริยา วงค์ตรี
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมออกไซด์แมกนีเซียมออกไซด์ และกำมะถันในปุ๋ยเคมีด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2564 ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยระบบตรวจสอบคุณภาพปุ๋ย กลุ่มวิจัยเกษตรเคมี กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าเกณฑ์คลาดเคลื่อนของผลการวิเคราะห์ปุ๋ยธาตุอาหารรองที่เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงความเข้มข้นของตัวอย่าง จากการนำค่าความไม่แน่นอนจากแหล่งของการสุ่มตัวอย่าง (sub-sampling) จากแหล่ง sampling precision และ analytical precision โดยใช้สถิติ ANOVA และการทดสอบวัสดุอ้างอิงรับรอง (CRM) จากแหล่ง weight, dilution sample, CRM precision, bias, factor, calibration curve, instrument และ concentration calibration ที่ 5 ระดับช่วงความเข้มข้น 0.02 ≤ X < 1.0, 1.0 ≤ X < 4.0, 4.0 ≤ X < 10.0, 10.0 ≤ X < 20.0 และ X ≥ 20 มีความคลาดเคลื่อนของแคลเซียมออกไซด์ 29.9 22.0 16.8 12.3 และ 6.4 % ตามลำดับ แมกนีเซียมออกไซด์ 28.1 23.1 12.8 6.0 และ 6.7 % ตามลำดับ และกำมะถัน 30.8 25.7 14.7 9.7 และ 9.6 % ตามลำดับ ทั้งนี้รายการทดสอบแมกนีเซียมออกไซด์และกำมะถันที่ระดับความเข้มข้น 2 ช่วงสุดท้าย มีความคลาดเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันอาจเนื่องมาจากช่วงความเข้มข้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นแม่ปุ๋ย จากข้อมูลข้างต้นสามารถประมาณความคลาดเคลื่อนของแคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์และกำมะถัน ที่อยู่ในกลุ่มธาตุอาหารรองในปุ๋ย ตามช่วงความเข้มข้นที่ 15 11 7 5 และ 3 % ตามลำดับ ซึ่งกำหนดเป็นความคลาดเคลื่อนช่วงล่างของแคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และกำมะถัน จากข้อมูลนี้สามารถใช้กำหนดเป็นเกณฑ์การตัดสินใจ

คำหลัก: ความคลาดเคลื่อน, ความไม่แน่นอน, แคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ กำมะถัน


ไฟล์แนบ
. ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และกำมะถันในปุ๋ยเคม   51. ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์หาปริมาณแคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ และกำมะถันในปุ๋ยเคม (ขนาด: 501.63 KB / ดาวน์โหลด: 0)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม