ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมี
#1
ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมี
ศุภัคชญา ทาหาร และนันทกานต์ ขุนโหร
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนของการวัดปริมาณอินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมี โดยทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์เคมี เพื่อนำมาประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด และทำการทดสอบตัวอย่างปุ๋ยอินทรีย์เคมี ที่ความเข้มข้นต่ำ กลาง สูง เพื่อนำมาประเมินค่าความไม่แน่นอน ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง และขั้นตอนการทดสอบโดยการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมี ทำการทดสอบหาค่า limit of detection (LOD), Limit of quantitation (LOQ) และ precision พบว่าค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 0.21 และ 0.70 %OM ค่า Precision ผ่านเกณฑ์การยอมรับทั้งหมด ค่าความไม่แน่นอนจากการสุ่มตัวอย่างและการทดสอบ คลอบคลุมระดับความเข้มข้นต่ำ กลาง สูง (14.86 - 69.13% OM) ได้เกณฑ์คลาดเคลื่อนของปริมาณอินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมี
คลอบคลุมอยู่ในช่วง 1.63 - 6.38 %

คำหลัก: เกณฑ์คลาดเคลื่อน อินทรียวัตถุ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี


ไฟล์แนบ
.pdf   52. ศึกษาเกณฑ์คลาดเคลื่อนจากค่าความไม่แน่นอนของการวิเคราะห์อินทรียวัตถุในปุ๋ยอินทรีย์เคมี.pdf (ขนาด: 192.42 KB / ดาวน์โหลด: 311)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม