พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินด้วย
#1
พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี
พจมาลย์ ภู่สาร, จรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์, สุภา โพธิจันทร์, สงกรานต์ มะลิสอน, ญาณธิชา จิตต์สะอาด และจิตติรัตน์ ชูชาติ
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การพัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตรเมทรี เป็นการพัฒนา ปรับปรุงโดยการการใช้เครื่อง ICP (Inductively Coupled Plasma Emission Spectrophotometer) ได้สภาวะของเครื่อง ICP ที่ใช้ในการวัดฟอสฟอรัส ใช้ค่า wavelength ที่ 214.914 plasma view ใช้มุมมอง radial ส่วน plasma flow, auxiliary flow, nebulizer flow, RF-power, Pump Flow และ Uptake ใช้ที่ 16 ลิตรต่อนาที, 0.80 ลิตรต่อนาที, 1.20 ลิตรต่อนาที, 1.300 กิโลวัตต์, 25 รอบต่อนาที และ 25 วินาที ตรวจสอบความคงทนของวิธีทดสอบโดยการเปลี่ยนแปลงสภาวะเพียงเล็กน้อยจากสภาวะปกติ (Ruggedness) 3 พารามิเตอร์ คือ น้ำหนักตัวอย่าง เวลาในการสกัด และปริมาณน้ำยาสกัด ความเป็นกรดด่าง โดยน้ำหนักตัวอย่างเปลี่ยนจาก 1.25 กรัม เป็น 1.20 กรัม เวลาในการสกัดจาก 30 นาที เป็น 28 นาที และปริมาณน้ำยาสกัดจาก 25 มิลลิลิตร เป็น 23 มิลลิลิตร มี %Recovery ผ่านเกณฑ์กำหนด 80 - 110 % ที่ระดับความเข้มข้นต่ำ กลาง และสูง พบว่าไม่มีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของการทดสอบ ประเมินค่า correlation coefficient; r ของ Linearity เท่ากับ 0.9997 ของ range เท่ากับ 0.9998 ประเมินหาปริมาณต่ำสุดที่สามารถวัดได้ (LOD) เท่ากับ 2.6545 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และปริมาณต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์และรายงานผลได้ (LOQ) เท่ากับ 8.8484 มิลลิกรัม/กิโลกรัม การพิสูจน์ความแม่น (Trueness) มี %Recovery ผ่านเกณฑ์กำหนด 80 - 110 % ที่ระดับความเข้มข้นต่ำ กลาง และสูง ตามที่มาตรฐานกำหนดมีความเที่ยง (Precision) ผ่านเกณฑ์กำหนด โดยมีค่า HorRat 0.3 - 1.3

คำหลัก: ฟอสฟอรัส, ICP, ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี


ไฟล์แนบ
. พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตร   57. พัฒนาและตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่อพืชในดินด้วยเทคนิคอินดักทีพลีคัพเปิลพลาสมาสเปคโตร (ขนาด: 280.11 KB / ดาวน์โหลด: 0)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม