ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างดินอ้างอิง
#1
ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างดินอ้างอิงด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma–isotope dilution mass spectrometry (ICP–IDMS)
กัญฐณา คล้ายแก้ว, สงกรานต์ มะลิสอน, สุภา โพธิจันทร์, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, พจมาลย์ ภู่สาร, จิตติรัตน์ ชูชาติ และจรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร


          วัสดุอ้างอิงหรือตัวอย่างอ้างอิงสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณเหล็กทั้งหมดและทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างดินได้ทำการจัดเตรียมและศึกษาตามแนวทางของ ISO Guide 35 การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กทั้งหมดและทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างอ้างอิงทำโดยการนำตัวอย่างไปย่อย และวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma–isotope dilution mass spectrometry (ICP–IDMS) ตัวอย่างดินที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาบด ร่อน ทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน และแบ่งใส่ถุงอลูมิเนียมฟอยล์ ศึกษาและประเมินความเป็นเนื้อเดียวกันและความเสถียรของตัวอย่างอ้างอิงด้วยสถิติ Standard univariate analysis of variance (ANOVA) และ Regression analysis จากการศึกษาพบว่า สามารถวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กและทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างดินได้ด้วยเทคนิค ICP–IDMS โดยการพิสูจน์ความแม่นและความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ในการประเมินความเป็นเนื้อเดียวและความเสถียรของตัวอย่างอ้างอิงที่เตรียมขึ้น พบว่ามีความเป็นเนื้อเดียวกันและมีความเสถียรเพียงพอภายใต้สภาวะที่ศึกษา ค่าความไม่แน่นอนจากความเป็นเนื้อเดียวกันความเสถียรระยะสั้น และความเสถียรระยะยาว เท่ากับ 0.91 – 0.98, 0.02 - 0.11 และ 1.62 - 4.64% ตามลำดับ ตัวอย่างดินอ้างอิงที่เตรียมขึ้นมีค่าคุณสมบัติและค่าความไม่แน่นอนที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (k = 2) ของเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 8340 ± 298 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และทองแดงทั้งหมดเท่ากับ 42.83 ± 4.08 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

คำหลัก: วัสดุอ้างอิง ดิน เหล็กทั้งหมด ทองแดงทั้งหมด


ไฟล์แนบ
.pdf   66. ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างดินอ้างอิงด้วยเทคนิค ICP-IDMS.pdf (ขนาด: 374.32 KB / ดาวน์โหลด: 338)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม