ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิง
#1
ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิงด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma–isotope dilution mass spectrometry (ICP–IDMS)
กัญฐณา คล้ายแก้ว, สงกรานต์ มะลิสอน, สุภา โพธิจันทร์, ญาณธิชา จิตต์สะอาด, พจมาลย์ ภู่สาร, จิตติรัตน์ ชูชาติ และจรีรัตน์ กุศลวิริยะวงศ์
กองวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

          การศึกษาวัสดุอ้างอิงสำหรับหาปริมาณเหล็กและทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิง ได้ทำการศึกษาและประมาณค่าความไม่แน่นอนของตัวอย่างอ้างอิงปุ๋ยอ้างอิงตามแนวทางของ ISO Guide 35 ตัวอย่าง ปุ๋ยเคมีที่จัดหามาได้จะนำมาบด ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40 เมช ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน และแบ่งใส่ขวดพลาสติกขนาด 30 มิลลิลิตร การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กทั้งหมดและทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิงทำโดยการนำตัวอย่างไปย่อย และวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Inductively coupled plasma–isotope dilution mass spectrometry (ICP–IDMS) จากการศึกษาพบว่า สามารถวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กและทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างปุ๋ยได้ด้วยเทคนิค ICP–IDMS โดยการพิสูจน์ความแม่นและความเที่ยง พบว่าค่า %Recovery และ HorRat อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด การศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันโดยทำการวิเคราะห์ 10 ตัวอย่าง จำนวน 2 ซ้ำ พบว่าตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิงที่เตรียมขึ้นมีความเป็นเนื้อเดียวกันเพียงพอ และจากการประเมินทางสถิติพบว่าตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิงมีความเสถียรเพียงพอในการขนส่ง และมีความเสถียรเพียงพอเมื่อเก็บไว้เป็นระยะเวลา 12 เดือน ค่าความไม่แน่นอนจากความเป็นเนื้อเดียวกัน ความเสถียรในการขนส่ง และความเสถียรระยะยาวเท่ากับ 0.97 – 1.27, 0.05 – 0.14 และ 3.12 – 4.60% ตามลำดับ ตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิงที่เตรียมขึ้น มีค่าคุณสมบัติและค่าความไม่แน่นอน (ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%, k = 2) ของเหล็กทั้งหมดเท่ากับ 12478 ± 1075 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และทองแดงทั้งหมดเท่ากับ 1028±68 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม

คำหลัก: วัสดุอ้างอิง ปุ๋ยเคมี เหล็กทั้งหมด ทองแดงทั้งหมด


ไฟล์แนบ
.pdf   67. ศึกษาหาค่ากำหนดของเหล็ก และทองแดงทั้งหมดในตัวอย่างปุ๋ยอ้างอิงด้วยเทคนิค ICP-IDMS.pdf (ขนาด: 378.22 KB / ดาวน์โหลด: 200)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม