การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักชีนำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักชีนำเข้าจากต่างประเทศ
นงพร มาอยู่ดี, ชลธิชา รักใคร่, จรรยา มณีโชติ และชาญชัย แสงหิรัญ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร และด่านตรวจพืชลาดกระบัง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

          การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ผักชี (Coriander : Coriandrum sativum L.) วงศ์ Apiaceac นำเข้าจากต่างประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ผักชีนำเข้าตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงธันวาคม 2554 จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอิตาลี จำนวน 35 ตัวอย่าง ปริมาณ 428,351 กิโลกรัม ผลการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ผักชี มีศัตรูพืชจำนวน 45 ชนิด จัดเป็นแมลง 18 ชนิด ไร 3 ชนิด เชื้อรา 9 ชนิด แบคทีเรีย 7 ชนิด ไวรัส 5 ชนิด และวัชพืช 3 ชนิด และจากตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Visual inspection, Blotter method, Dilution plate method และปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือน ผลการตรวจพบเชื้อรา 6 ชนิด ได้แก่ Alternaria tenuis, Alternaria tenuissima, Cladosporium sp. Fusarium solani, Starchybotrys sp., Ulocladium sp. และพบเมล็ดวัชพืช 2 ชนิด ได้แก่ Convolvulus arvensis, Malva sp. ซึ่งไม่จัดเป็นวัชพืชที่สำคัญด้านกักกันพืช


ไฟล์แนบ
.pdf   2166_2554.pdf (ขนาด: 114.87 KB / ดาวน์โหลด: 804)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม