การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดข้าวสาลีนำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดข้าวสาลีนำเข้าจากต่างประเทศ
นงพร มาอยู่ดี, ชลธิชา รักใคร่, จรรยา มณีโชติ, ธีระ รัตนพันธุ์ และสุทัศน์ แก้วสะอาด
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมวิชาการเกษตร, ผ้ออำนวยการสำนัก สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร และด่านตรวจพืชท่าเรือแหลมฉบัง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

          การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลี (Wheat : Triticum aestivum L.) วงศ์ Gramineae นำเข้าจากต่างประเทศ โดยสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีนำเข้าตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงกันยายน 2554 จาก 4 ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และแคนาดา จำนวน 32 ตัวอย่าง ปริมาณนำเข้ารวม 42,302,678 กิโลกรัม ผลการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทำลายเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีมีศัตรูพืชทั้งสิ้น 659 ชนิด จัดเป็นแมลง 440 ชนิด ไร 16 ชนิด เชื้อรา 49 ชนิด แบคทีเรีย 25 ชนิด ไวรัส 20 ชนิดไส้เดือนฝอย 38 ชนิด หอยทาก 3 ชนิด และวัชพืช 67 ชนิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Visual inspection, Blotter method, Dilution plate method และปลูกทดสอบแสดงอาการผิดปกติในโรงเรือนปลูกพืช ผลการตรวจพบเชื้อรา 4 ชนิด ได้แก่ Aspergillus flavus, Penicillium sp., Rhizopus sp. และ Septonema chaetospira พบเมล็ดวัชพืช 3 ชนิด ได้แก่  Polygonum persicaria, Rumex crispus และ Setaria viridis ซึ่งไม่จัดเป็นวัชพืชที่สำคัญด้านกักกันพืช


ไฟล์แนบ
.pdf   2167_2554.pdf (ขนาด: 120.5 KB / ดาวน์โหลด: 543)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม