อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย
#1
อนุกรมวิธานและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของไส้เดือนฝอย migratory endoparasitic nematodes
ไตรเดช ข่ายทอง, ธิติยา สารพัฒน์ และมนตรี เอี่ยมวิมังสา
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         เก็บตัวอย่างดินบริเวณรากพืชในพื้นที่ปลูกพืชภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวน 113 ตัวอย่าง ตรวจพบไส้เดือนฝอยสกุล Pratylenchus จำนวน 34 ตัวอย่าง เพิ่มจำนวนประชากรไส้เดือนฝอยโดยนำตัวอย่างดินที่ตรวจพบไส้เดือนฝอยใส่ลงในกระถางพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นี้ว และปลูกข้าวโพดเป็นระยะเวลา 45 วัน แยกไส้เดือนฝอยที่ได้ออกจากรากข้าวโพด และเลี้ยงไส้เดือนฝอยจากตัวเต็มวัยเพศเมียที่มีไข่ 1 ตัวบนชิ้นแคร็อทได้สำเร็จจำนวน 6 ตัวอย่าง การเลี้ยงไส้เดือนฝอยบนชิ้นแคร็อทประสบปัญหาในการเตรียมชิ้นแคร็อทที่ปลอดเชื้อ และเปอร์เซ็นต์ที่เลี้ยงไส้เดือนฝอยจากตัวเต็มวัย 1 ตัวได้สำเร็จอยู่ในระดับต่ำ ได้แก้ไขโดยเปลี่ยนวิธีการเลี้ยง โดยการเลี้ยงบนรากข้าวโพดบนอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในสภาพปลอดเชื้อ ซึ่งพบว่าได้ผลดีกว่าการเลี้ยงบนชิ้นแคร็อท และสามารถ sub-culture ได้ง่าย ซึ่งในปี 2555 จะใช้การเลี้ยงไส้เดือนฝอยบนรากข้าวโพดในสภาพปลอดเชื้อ และเมื่อได้ไส้เดือนฝอยแล้วจะทำสไลด์ถาวรและจำแนกชนิดต่อไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2213_2554.pdf (ขนาด: 71.23 KB / ดาวน์โหลด: 1,128)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม