การใช้สารกำจัดวัชพืชในการป้องกันกำจัดวัชพืชในกล้วยไม้สกุลหวาย
#1
การใช้สารกำจัดวัชพืชในการป้องกันกำจัดวัชพืชในกล้วยไม้สกุลหวาย
เสริมศิริ คงแสงดาว, ภัทร์พิชชา รุจิระพงษ์ชัย และกลอยใจ คงเจี้ยง
กลุ่มวิจัยวัชพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และกลุ่มวิชาการ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8

          การใช้สารกำจัดวัชพืชเพื่อกำจัดวัชพืชใต้โต๊ะกล้วยไม้สกุลหวาย ทำการทดลองที่สวนกล้วยไม้อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดำเนินการเดือนตุลาคม 2553 - เดือนกันยายน 2554 วางแผนการทดลองแบบ CRD ผลการทดลองในพื้นที่ทดลองที่มีคาดามีน หญ้ากาบหอย หญ้าตีนนกเล็ก และหญ้าดอกขาวเล็ก สารกำจัดวัชพืชประเภทหลังวัชพืชงอกที่กำจัดได้ดีคือ glyphosate, glufosinate, trifloxysulfuron และ trifloxysulfuron + ametryn ส่วนสารกำจัดวัชพืชประเภทใช้ก่อนวัชพืชงอกที่มีผลทั้งกำจัดวัชพืชต้นเล็กก่อนออกดอกและควบคุมวัชพืช คือ flumioxazin, oxyfluorfen 23.5%EC และ oxadiazon และสารที่มีผลควบคุมวัชพืช คือ pendimethalin, dimethenamid, acetochlor, alachlor และ diuron และเมื่อคัดเลือกสารไปทดสอบอาการเป็นพิษกับกล้วยไม้พบว่า flumioxazin, oxyfluorfen, oxadiazon, pendimethalin, dimethenamid, acetochlor, alachlor และ diuron แม้จะเป็นพิษต่อต้นกล้วยไม้ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางเมื่อพ่นรอบโคน แต่ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ ต้นกล้วยไม้เจริญเติบโตไม่ต่างจากการไม่ใช้สารกำจัดวัชพืช


ไฟล์แนบ
.pdf   2008_2554.pdf (ขนาด: 651.38 KB / ดาวน์โหลด: 997)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม