การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชเพื่อการส่งออกและพืชนำเข้า
#1
การศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชเพื่อการส่งออก (ข้าวโพดฝักอ่อนและมะม่วง) และพืชนำเข้า (อ้อยและข้าวฟ่าง)
พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ,ชนินทร ดวงสอาด, ณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, ธิติยา สารพัฒน์ และเยาวภา ตันติวานิช
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ตรวจค้นเอกสารและรวบรวมรายชื่อโรคพืชของโรคของข้าวโพดฝักอ่อน มะม่วง อ้อย และข้าวฟ่าง ที่เกิดในประเทศไทยพบโรคพืชที่เกิดจากรา แบคทีเรีย ไวรัสและไส้เดือนฝอย

          รวบรวม เก็บตัวอย่างโรค และศึกษาชนิดของโรคพืชของพืชส่งออก ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน มะม่วง พืชนำเข้าได้แก่ อ้อย และข้าวฟ่าง เก็บตัวอย่างโรคได้ดังนี้ ข้าวโพดฝักอ่อน พบโรคราเขม่าดำ สาเหตุเกิดจาก Ustilago maydis ที่จังหวัดนครสวรรค์และนครราชสีมา โรคราน้ำค้างสาเหตุเกิดจาก Peronosclerospora sorghi ที่จังหวัดนครสวรรค์และกาญจนบุรี มะม่วงพบโรคแอนแทรคโนสสาเหตุเกิดจาก Colletotrichum gloeosporioides พบจังหวัดลำพูน อุบลราชธานี กาญจนบุรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ้อย พบโรคแส้ดำสาเหตุเกิดจาก Ustilago scitaminea ที่อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โรคใบขาว สาเหตุเกิดจากไฟโตพลาสมา ที่อำเภอจอมบึงและบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โรคใบจุด สาเหตุเกิดจาก Leptosphaeria sacchari โรคเน่าไส้แดง สาเหตุเกิดจาก Fusarium moniliforme และ Colletotrichum falcatum พบที่จังหวัดสกลนคร อุดรธานี และขอนแก่น ตัวอย่างแห้งโรคพืชจัดเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืช ตึกอิงคศรีกสิการ กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร


ไฟล์แนบ
.pdf   2453_2555.pdf (ขนาด: 193.8 KB / ดาวน์โหลด: 740)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม