ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง
#1
ศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง
พัชรีวรรณ มณีสาคร, อัมพร วิโนทัย, รจนา ไวยเจริญ, ประภัสสร เชยคำแหง และสุวัฒน์ พูลพาน
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          จากการดำเนินงานศึกษารูปแบบการป้องกันกำจัดศัตรูแบบผสมผสานในระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์พื้นที่ภาคกลาง โดยเลือกพื้นที่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เป็นสถานที่ดำเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 พบว่ามีแมลงศัตรูพืชลงทำลายผักคะน้า ได้แก่ ด้วงหมัดผัก หนอนเจาะยอดกะหล่ำ หนอนชอนใบ และหนอนคืบกะหล่ำ เมื่อตรวจพบจำนวนแมลงถึงระดับที่ต้องกำจัด จึงได้ทำการฉีดพ่นสารชีวภัณฑ์ตามแผนการทดลองที่วางไว้ หลังจากทำการควบคุมตามกรรมวิธีที่กำหนด พบจำนวนแมลงลดลงอย่างชัดเจน และเมื่อพบแมลงสูงถึงระดับที่จำเป็นต้องกำจัดอีกครั้ง จึงดำเนินการใช้สารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงชนิดนั้นอีกครั้ง สำหรับผลผลิตที่ได้ในแปลงคะน้าแต่ละกรรมวิธีพบว่า ทุกกรรมวิธีให้ผลผลิตเฉลี่ยไม่แตกต่างกันในแต่ละกรรมวิธี โดยกรรมวิธีที่ 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อแปลงสูงสุดคือ 13.95 กิโลกรัม รองลงมาคือ กรรมวิธีที่ 3 กรรมวิธีที่ 5 กรรมวิธีที่ 4 กรรมวิธีที่ 1 และกรรมวิธีที่ 6 คือ 13.27, 12.39, 12.26, 11.90 และ 11.13 กิโลกรัม ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2361_2555.pdf (ขนาด: 313 KB / ดาวน์โหลด: 1,314)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม