การคัดเลือกสารฆ่าไรบางชนิดในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในแปลงทดสอบ
#1
การคัดเลือกสารฆ่าไรบางชนิดในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกัน Eutetranychus africanus (Tucker) ในแปลงทดสอบ
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, อัจฉราภรณ์ ประเสริฐผล และมานิตา คงชื่นสิน
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทำการทดสอบประสิทธิภาพสารฆ่าไรในการป้องกันกำจัดไรแดงแอฟริกันในส้ม ทำการทดสอบที่แปลงเกษตรกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดพิจิตร 2 ครั้ง ในปี 2554 และ 2555 วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ตรวจนับจำนวนไรแดงแอฟริกัน ก่อนทำการพ่นสารและหลังพ่นสารที่ 7 14 และ 21 วัน ในปี 2554 พบว่า ก่อนพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ หลังพ่นสาร 7 วัน กรรมวิธีพ่นสารทุกกรรมวิธีมีจำนวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ยน้อยกว่า และแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสารที่ 14 และ 21 วันหลังพ่นสาร มีฝนตกในแปลงทดลองทำให้จำนวนไรแดงแอฟริกันในแปลงลดลงทุกกรรมวิธี ส่วนในปี 2555 พบว่า ก่อนพ่นสารทุกกรรมวิธีไม่แตกต่างทางสถิติ หลังพ่นสาร 7 วัน กรรมวิธีพ่นสารทุกกรรมวิธีมีจำนวนไรแดงแอฟริกันเฉลี่ยน้อยกว่า และแตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีไม่พ่นสาร


ไฟล์แนบ
.pdf   2403_2555.pdf (ขนาด: 257.64 KB / ดาวน์โหลด: 1,240)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม