วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู
#1
วิธีการที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอยศัตรูมันขี้หนู
มนตรี เอี่ยมวิมังสา, ไตรเดช ข่ายทอง และจิระ สุวรรณประเสริฐ
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลา สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน

          เลือกพื้นที่ปลูกมันขี้หนู (Plectranthus rotundifolius (Poiret) Sprengel) ที่มีประวัติการถูกทำลายจากไส๎เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood ในบริเวณศูนย์วิจัยพืชไรํสงขลา พบวำมีตัวอํอนระยะที่ 2 ของ M. incognita ปริมาณเฉลี่ยมากกวำ 200 ตัว/ดิน 500 กรัม วางแผนการทดลองแบบ RCB มี 8 กรรมวิธี 4 ซ้ำ แบํงพื้นที่เป็นแปลงย่อยขนาด 4 X 5 ตารางเมตร จำนวน 32 แปลง ปลูกมันขี้หนูระยะห่าง 1 X 1 เมตร ใช้ 2 หัวพันธุ์ตํอหลุม โดยทำตามกรรมวิธีคือ 1.ใช้สาร abamectin (1.8% EC) อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดิน 1 ลิตร/หลุม พร้อมปลูกมันขี้หนู 2.ใช้สาร abamectin อัตรา 10 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดิน 1 ลิตร/หลุม พร้อมปลูกมันขี้หนู และราดอีก 1 ลิตร/หลุม หลังปลูกได้ 1 เดือน 3.ใช้สาร abamectin อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดิน 1 ลิตร/หลุม พร้อมปลูกมันขี้หนู 4.ใช้สาร abamectin อัตรา 20 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดิน 1 ลิตร/หลุม พร้อมปลูกมันขี้หนู และราดอีก 1 ลิตร/หลุม หลังปลูกได้ 1 เดือน 5.ใช้สาร abamectin อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดิน 1 ลิตร/หลุม พร้อมปลูกมันขี้หนู 6.ใช้สาร abamectin อัตรา 30 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดิน 1 ลิตร/หลุม พร้อมปลูกมันขี้หนู และราดอีก 1 ลิตร/หลุม หลังปลูกได้ 1 เดือน 7.ใช้เชื้อราปฏิปักษ์ Paecilomyces lilacinus (Thom.) Samson จำนวน 3 กรัมของผลิตภัณฑ์/หลุม พร้อมปลูกมันขี้หนู และ 8.ไมํใช้สารเคมีและเชื้อราปฏิปักษ์ (Control) เริ่มปลูกวันที่ 26 มิถุนายน 2555 เก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อ 28 มกราคม 2556 ผลการทดลองพบวำ ไมํมีกรรมวิธีใดที่สามารถลดการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยได้ โดยมีคะแนนความรุนแรงในการเกิดโรคเฉลี่ย 3.74 คือ อยูํระหวำง 3.69 ถึง 3.86 ไมํแตกต่างกันทางสถิติ โดยที่ผลผลิตรวมทั้งหมดทั้งที่ถูกทำลายและไมํถูกทำลายโดยไส้เดือนฝอยมีคำเฉลี่ยคือ 568 กก./ไรํ ไมํมีความแตกตำงทางสถิติ ในวิธีการที่ไมํมีการควบคุมไส้เดือนฝอยได้ 234 กก./ไรํ และในการใช้สาร abamectin 30 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดินพร้อมปลูกและราดซ้ำอีกครั้งหลังปลูก 1 เดือน ให้ผลผลิตสูงสุด 1,171 กก./ไรํ สำหรับผลผลิตหัวดีที่ไมํถูกไส้เดือนฝอยทำลายรวมทุกขนาดในแต่ละกรรมวิธีพบวำมีคำเฉลี่ย คือ 111.4 กก./ไรํ โดยพบวำการใช้สาร abamectin 10 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดินพร้อมปลูกให้ผลผลิตที่ไมํเป็นโรค ได้น้ำหนักต่ำสุดคือ 32.2 กก./ไรํ ซึ่งแตกตำงเล็กน้อยกับการใช้เชื้อรา P. lilacinus การใช้ สาร abamectin 30 มล./น้ำ 20 ลิตร ราดดินพร้อมปลูก และราดซ้ำอีกครั้งหลังปลูก 1 เดือน ซึ่งให้ผลผลิตที่ไมํเป็นโรคถึง 351.1 กก./ไรํ ซึ่งยังไมํสรุปวำเป็นวิธีการที่เหมาะสม ควรจะต้องศึกษาวิธีการอื่นอีกตํอไป


ไฟล์แนบ
.pdf   2360_2555.pdf (ขนาด: 907.88 KB / ดาวน์โหลด: 764)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม