วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลลองกองเพื่อการส่งออก
#1
วิจัยและพัฒนาวิธีกำจัดแมลงด้วยความร้อนสำหรับกำจัดแมลงวันทองในผลลองกองเพื่อการส่งออก
รัชฎา อินทรกำแหง, สลักจิต พานคำ,ชัยณรัตน์ สนศิริ,มลนิภา ศรีมาตรภิรมย์,ชุติมา อ้อมกิ่ง,จารุวรรณ จันทรา และอุดร อุณหวุฒิ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ผู้เชี่ยวชาญ สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาเปรียบเทียบกรรมวิธีให้ความร้อนกับผลลองกอง 2 วิธีการ คือ กรรมวิธีอบไอน้้า และกรรมวิธีอบไอน้้าแบบปรับความชื้นสัมพัทธ์ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลลองกอง โดยเพิ่มความร้อนให้กับผลลองกองที่อุณหภูมิในสุดผลเท่ากับ 45 และ 46 องศาเซลเซียส นาน 0, 30 และ 60 นาที พบว่ากรรมวิธีอบไอน้้าท้าให้ผลลองกองเกิดความเสียหายน้อยกว่ากรรมวิธีอบไอน้ำปรับความชื้นสัมพัทธ์ แต่อย่างไรก็ตามที่อุณหภูมิ 46 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ผลลองกองเกิดความเสียหายสีเปลือกเปลี่ยนเป็นสีน้้าตาลแตกต่างจากวิธีเปรียบเทียบอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากลองกองเป็นผลไม้ที่มีผิวเปลือกบางจึงเกิดความเสียหายจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของผลลองกองได้ง่าย ดังนั้นจึงเลือกใช้กรรมวิธีอบไอน้้าที่มีผลกระทบต่อคุณภาพลองกองน้อยที่สุด การศึกษาปัจจัยอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพของลองกองคือ กรรมวิธีลดอุณหภูมิภายหลังอบไอน้ำพบว่า กรรมวิธีลดอุณหภูมิด้วยน้ำหรืออากาศมีผลกระทบต่อคุณภาพช่อลองกองไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างจากลองกองที่เป็นวิธีเปรียบเทียบ ทั้งนี้มีผลจากกรรมวิธีเพิ่มความร้อนในลองกองที่มีผลต่อคุณภาพลองกองมากกว่ากรรมวิธีลดอุณหภูมิ เนื่องจากลองกองไม่ใช่พืชอาศัยที่ดีของแมลงวันทอง ดังนั้นการกำจัดแมลงวันทองด้วยความร้อนในผลลองกองจึงไม่ต้องใช้อุณหภูมิที่สูงมาก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะวิจัยพัฒนากรรมวิธีอบไอน้ำสำหรับกำจัดแมลงวันทองที่ไม่ทำให้ผลลองกองเกิดความเสียหาย


ไฟล์แนบ
.pdf   2477_2555.pdf (ขนาด: 864.99 KB / ดาวน์โหลด: 675)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม