ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum
#1
ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum
รจนา ไวยเจริญ, อัมพร วิโนทัย และประภัสสร เชยคำแหง
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          เพื่อทราบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggini ได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 โดยทำการทดสอบสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชชนิดต่างๆ ที่ใช้ในแปลงอ้อย ที่อัตราต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 การทดลองย่อย วางแผนการทดลองแบบ CRD จำนวน 24 กรรมวิธี มี 3 ซ้ำ ทั้ง 2 ปี ให้ผลการทดลองสอดคล้องกัน

การทดลองย่อยที่ 1 ทดสอบผลสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อตัวเต็มวัยแตนเบียนไข่ T. confusum ทำการทดลองหลังจากชุบสารแล้ว 0 - 49 วัน และ 0 - 105 วัน ในปี 2554 และ 2555 ตามลำดับ พบว่าสารป้องกันกำจัดแมลง สาร deltamethrin และ cypermethrin เป็นพิษน้อย petroleum oil, fipronil, carbaryl, malathion และ carbosulfan มีความเป็นพิษร้ายแรง สารป้องกันกำจัดโรคพืช propiconazole มีความเป็นพิษน้อย และสารกำจัดวัชพืชมีความเป็นพิษน้อย ยกเว้น paraquat ที่เป็นพิษร้ายแรง ซึ่งความเป็นพิษของสารฯ ขึ้นกับชนิดและอัตราความเข้มข้นที่ใช้ อัตราที่สูงกว่าจะมีความเป็นพิษมากกว่า และจะลดลงเมื่อระยะเวลาหลังชุบสารยาวนานขึ้น

การทดลองย่อยที่ 2 ทดสอบผลของสารป้องกันกำจัดศัตรูอ้อยต่อตัวอ่อนแตนเบียนไข่ T. confusum ที่อายุต่างกัน 1 - 6 วัน พบว่าในปี 2554 สารป้องกันกำจัดแมลง deltamethrin และ cypermethrin ไม่เป็นพิษต่อแตนเบียนอายุ 1 - 6 วัน แต่ในปี 2555 สารป้องกันกำจัดแมลง deltamethrin และ cypermethrin ไม่เป็นพิษต่อแตนเบียนอายุ 1 - 2 วัน แต่เป็นพิษน้อยกับแตนอายุ 3 - 6 วัน petroleum oil, fipronil, carbaryl malathion และ carbosulfan มีความเป็นพิษปานกลางถึงพิษมากต่อแตนเบียนอายุ 1 - 6 วัน ขึ้นกับอายุของแตนเบียนและอัตราความเข้มข้นที่ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช propiconazole ไม่มีความเป็นพิษต่อแตนอายุ 1 - 4 วัน แต่มีความเป็นพิษน้อยต่อแตนเบียนอายุ 5 และ 6 วัน และสารกำจัดวัชพืชไม่มีความเป็นพิษต่อแตนเบียน ยกเว้น paraquat ที่มีพิษน้อยต่อแตนอายุ 1 - 2 วัน ซึ่งความเป็นพิษของสารฯ ขึ้นกับอายุของแตนเบียน ชนิด และอัตราความเข้มข้นที่ใช้ อัตราที่สูงกว่าจะมีความเป็นพิษมากกว่า


ไฟล์แนบ
.pdf   2427_2555.pdf (ขนาด: 320.92 KB / ดาวน์โหลด: 772)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม