การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ฟักทองสคว๊อชและแว๊กกราวด์ที่นำเข้า
#1
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ฟักทองสคว๊อชและแว๊กกราวด์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ
วันเพ็ญ ศรีชาติ, ศรีวิเศษ เกษสังข์, ชลธิชา รักใคร่, วานิช คำพานิช และโสภา มีอำนาจ
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ฟักทอง (Pumpkin) ข้อมูลศัตรูพืชที่เข้าทำลายส่วนต่างๆ ของฟักทอง มีศัตรูพืชทั้งสิ้น 295 ชนิด คือ เชื้อรา 58 ชนิด แบคทีเรีย 12 ชนิด ไวรัส 21 ชนิด ไฟโตพลาสมา 1 ชนิด ไส้เดือนฝอย 12 ชนิด แมลง 163 ชนิด ไร 17 ชนิด ทาก 2 ชนิด และวัชพืช 9 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ฟักทองและสคว๊อช นำเข้าจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ไต้หวัน เม็กซิโก ฝรั่งเศส บราซิล ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ออสเตรเลีย และอิตาลี ทำการตรวจสอบศัตรูพืชเบื้องต้นด้วยตาเปล่าและภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่า ลักษณะเมล็ดพันธุ์ฟักทองและสคว๊อช มีสีขาว เมล็ดสมบูรณ์ สะอาด ไม่พบร่องรอยการเข้าทำลายของแมลงศัตรูพืชหรือร่องรอยของเชื้อโรคศัตรูพืช เมล็ดพันธุ์บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์สะอาด ปิดมิดชิด และจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อโรคและศัตรูพืชขั้นละเอียดที่ปนเปื้อนมากับเมล็ดพันธุ์ฟักทองและสคว๊อช ในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Blotter method พบเชื้อรา 7 ชนิด ได้แก่ Alternaria tenuis, Cladosporium sp., Chaetomium sp., Dreshlera halodes, Fusarium solani, Macrophomina sp. และ Curvularia pallescens แต่จากการตรวจด้วยวิธี Dilution technique ไม่พบเชื้อแบคทีเรียที่น่าสงสัยจะเป็นเชื้อก่อโรคกับเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว และเมื่อนำเมล็ดพันธุ์ปลูกสังเกตอาการของโรคในโรงเรือน (Seedling symptom) ไม่พบอาการผิดปกติกับต้นฟักทองและสคว๊อช ลักษณะต้นเจริญสมบูรณ์ ซึ่งจากการตรวจเอกสารและการสังเกตเมล็ดพันธุ์นำเข้าจากบางประเทศ มีการคลุกสารเคมีฆ่าเชื้อรา ได้แก่ Thiram หรือ Captan หรือคลุกสารเคมีทั้ง 2 ชนิดกับเมล็ดพันธุ์นำเข้าอัตราการใช้ 85 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์น้ำหนัก 45 กิโลกรัม และการติดตามตรวจสอบศัตรูพืชในแปลงปลูกเมล็ดพันธุ์ฟักทองและสคว๊อช นำเข้าจากต่างประเทศในภาคเหนือ ได้แก่ น่าน พบอาการโรคบนใบของฟักทองและสคว๊อช ได้แก่ โรคราน้ำค้าง เชื้อสาเหตุ Pseudoperonospora cubensis ซึ่งศัตรูพืชที่พบไม่ใช่ศัตรูพืชด้านกักกันพืชของประเทศไทย


ไฟล์แนบ
.pdf   2473_2555.pdf (ขนาด: 1.05 MB / ดาวน์โหลด: 1,919)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม