การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิปนำเข้าจากต่างประเทศ
#1
การศึกษาชนิดศัตรูพืชที่ติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิปนำเข้าจากต่างประเทศ
วานิช คำพานิช, วันเพ็ญ ศรีชาติ, นุชนารถ ตั้งจิตสมคิด และกฤษณะ หาญพิพัฒน์
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช และกลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย สถาบันพืชสวน

          ทิวลิป (Tulip) จัดเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Liliaceae มีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้น 148 ชนิด จัดเป็นเชื้อรา 30 ชนิด แบคทีเรีย 6 ชนิด แอคติโนมายซีส 1 ชนิด ไวรัส 20 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด ไส้เดือนฝอย 15 ชนิด แมลง 41 ชนิด ไร 6 ชนิด และวัชพืช 27 ชนิด มีรายในประเทศไทย 62 ชนิด และจากการสุ่มตัวอย่างหัวพันธุ์ทิวลิปนำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ ที่ด่านตรวจพืชท่าเรือกรุงเทพฯ และด่านตรวจพืชลาดกระบัง สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2553 - กันยายน 2555 จำนวนทั้งหมด 17 ตัวอย่าง ผลการตรวจสอบและจำแนกชนิดศัตรูพืชในห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช ตรวจพบศัตรูพืชทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Cladosporium sp., Curvularia lunata, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, Penicillium sp., Rhizoctonia solani และ Rhizopus stolonifer และจากการติดตาม ตรวจสอบศัตรูพืชในแหล่งปลูกภายหลังการนำเข้าหัวพันธุ์ทิวลิปในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือ จำนวน 14 แปลง ตรวจสอบพบศัตรูพืชทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อรา Curvularia lunata, Fusarium oxysporum และไส้เดือนฝอย Helicotylenchus pseudorobustus ระหว่างทำการศึกษาไม่พบศัตรูพืชกักกันเป้าหมาย

          มาตรการในการควบคุมกำกับดูแลเพื่อลดความเสี่ยงศัตรูพืชอันเนื่องมาจากศัตรูพืชชนิดที่ร้ายแรงซึ่งอาจติดมากับหัวพันธุ์ทิวลิปที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรและอาจจะมาแพร่ระบาดทำความเสียหายต่อการผลิตทิวลิปในประเทศไทยให้ใช้มาตรการทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 (ฉบับที่ 6 และ 7) พ.ศ. 2550


ไฟล์แนบ
.pdf   2464_2555.pdf (ขนาด: 255.37 KB / ดาวน์โหลด: 1,074)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม