สำรวจและจำแนกชนิดของเพลี้ยแป้ง และแมลงศัตรูน้อยหน่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
#1
สำรวจและจำแนกชนิดของเพลี้ยแป้งและแมลงศัตรูน้อยหน่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
ชมัยพร บัวมาศ, ชลิดา อุณหวุฒิ, ประภัสสร เชยคำแหง และสายชล แสงแก้ว
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

การสำรวจและจำแนกชนิดของเพลี้ยแป้งและแมลงศัตรูน้อยหน่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 เพื่อทราบชนิด ลักษณะการทำลาย เขตการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้งและแมลงศัตรูน้อยหน่าในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้เก็บรวบรวมตัวอย่างจากแหล่งปลูกน้อยหน่า ตามอำเภอต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา นำตัวอย่างแมลงที่รวบรวมได้มาจัดรูปร่าง และตัวอย่างเพลี้ยแป้งมาทำสไลด์ถาวร ตรวจจำแนกชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช จากการตรวจจำแนกชนิดแมลงศัตรูน้อยหน่าพบ เพลี้ยแป้ง จำนวน 3 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งลาย; Stripes mealybug: Ferrisia virgata (Cockerell) เพลี้ยแป้งสับปะรดสีเทา; Grey pineapple mealybug: Dysmicoccus neobrevipes Beardsley เพลี้ยแป้งกาแฟ; Coffee mealybug: Planococcus lilacinus (Cockerell) หนอนผีเสื้อจำนวน 1 ชนิด คือ หนอนเจาะผลน้อยหน่า; Anonaepestis bengalella Ragonat ด้วงจำนวน 1 ชนิด คือ แมลงค่อมทอง; Hypomeces squamosus Fabricius แมลงวันจำนวน 1 ชนิด คือ แมลงวันทอง: guava fruit fly; Bactrocera correcta (Bezzi) และเพลี้ยหอยจำนวน 1 ชนิด คือ เพลี้ยหอยยักษ์ Dosicha sp. และพบแมลงศัตรูธรรมชาติจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ด้วงเต่าสีส้ม Micraspis discolor (Fabricius) ด้วงเต่าลายหยัก Menochilus sexmaculatus (Fabricius) แมลงช้างปีกใส Plesiochrysa ramburi (Schneider) การศึกษานี้ยังไม่สิ้นสุดจะตองดำเนินการต่อไปในปี 2555
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม