การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า
#1
การป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในมะเม่า
วิภาดา ปลอดครบุรี, ศรุต สุทธิอารมณ์, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, วนาพร วงษ์นิคง, อิทธิพล บรรณาการ
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         การศึกษาชนิดแมลงศัตรูในมะเม่าจากแหล่งปลูกในอำเภอภูพาน และอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในปี 2554 - 2555 พบแมลงศัตรูมะเม่า 16 ชนิด ได้แก่ 
1) หนอนเจาะกิ่งกาแฟสีแดง (Red coffee borer), Zeuzera coffeae Niet. 
2) เพลี้ยแป้งกาแฟ (Coffee mealybug), Planococcus lilacinus (Cokerell) 
3) เพลี้ยหอยยักษ์ (Giant Scale Insect) Icerya seychellarum Westwood 
4) หนอนม้วนใบ พบเป็นชนิด Leucinodes orbonalis Guenee 
5) Hendecasis sp. 
6) หนอนร่านกินใบ Thosea sp. 
7) เพลี้ยไฟ, Scirtothrips dorsalis 
8) Thrips palmi 
9) Haplothrips gowdeyi (Franklin) 
10) Microcephalothrips abdominalis Crawford 
11) Megalurothrips usitatus (Bagnall) 
12) Rhipiphorothrips cruentatus Hood 
13) แมลงหวี่ขาวใยเกลียว, Aleurodicus dispersus Russell 
14) แมลงหวี่ขาวส้ม, Aleurocanthus woglumi Ashby 
15) ด้วงหนวดปมจุดเหลืองดำ, Aristobia approximator Thomson 
16) เพลี้ยหอยสีเขียว (Green scale), Coccus viridis (Green) 

          การทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยสีเขียวในมะเม่า ดำเนินการทดลองเดือนพฤษภาคม 2555 ที่แปลงทดลองอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผลการทดลองพบว่า สารป้องกันกำจัดแมลงที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเพลี้ยหอยสีเขียวได้ดีที่สุด คือ สาร imidacloprid 70 %WG + white oil 67 %EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร/น้ำ 20 ลิตร รองลงมา ได้แก่ white oil 67 %EC และ imidacloprid 70 %WG อัตรา 150 มิลลิลิตร และ 4 กรัม/น้ำ 20 ลิตร ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2348_2555.pdf (ขนาด: 237.46 KB / ดาวน์โหลด: 1,210)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม