การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อประชากรแมงมุมตัวห้ำ
#1
การศึกษาผลกระทบของสารฆ่าแมลงต่อประชากรแมงมุมตัวห้ำ
วิมลวรรณ โชติวงศ์, มานิตา คงชื่นสิน, พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์ และพลอยชมพู กรวิภาสเรือง
กลุ่มวิจัยกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

         ผลการศึกษาชนิดแมงมุมในแปลงมันสำปะหลังพบแมงมุมทั้งหมด 38 ชนิด ทั้งในสวนที่พ่นสารฯ และไม่พ่นสารฯ มีแมงมุม 22 ชนิด ที่พบทั้งในสวนที่พ่นและไม่พ่นสารฯ ในสวนที่ไม่พ่นสารฯ พบแมงมุม 22 ชนิด และสวนที่ใช้สารฯ พบแมงมุม 38 ชนิด

          ผลการศึกษาชนิดแมงมุมในสวนชมพู่ พบแมงมุมทั้งหมด 35 ชนิด ทั้งในสวนที่พ่นสารฯ และไม่พ่นสารฯ มีแมงมุม 13 ชนิด ที่พบทั้งในสวนที่พ่นและไม่พ่นสารฯ ในสวนที่ไม่พ่นสารฯ พบแมงมุม 31 ชนิด และสวนที่ใช้สารฯพบแมงมุม 17 ชนิด ในสวนที่ไม่ใช้สารฯ พบจำนวนปริมาณแมงมุมและความหลากหลายของชนิดแมงมุมสูงกว่าสวนที่ใช้สารฯ การใช้สารฆ่าแมลงมีผลทำให้ประชากรแมงมุม ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ลดลงมาอย่างเห็นได้ชัด

          ทดสอบความเป็นพิษของสารฆ่าแมลง 5 ชนิด คือ spinomesifen, thiamethoxam, dinotefuran, pirimiphos-methyl, thiamethoxam/lambdacyhalothrin และสารฆ่าไร 2 ชนิด คือ pyridaben และ amittraz กับแมงมุม 2 ชนิดที่พบปริมาณมากสุดในแปลงมันสำปะหลัง ได้แก่ Parasteatoda mundula (L. Koch, 1872) และ Philoponella sp. โดยวิธีพ่นถูกตัว ทำการทดสอบในสภาพห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม อุณหภูมิห้องปฏิบัติการ (เฉลี่ย 28 - 29 องศาเซลเซียส) พบว่า spiromesifen, pyridaben, thiamethoxam และ dinotefuran ไม่เป็นอันตรายต่อแมงมุม 2 ชนิด amitraz นั้นเป็นอันตรายต่อแมงมุมน้อยซึ่งในการใช้ก็ต้องระมัดระวัง thiamethoxam/lambdacyhalothrin เป็นอันตรายปานกลางต่อแมงมุม Philoponella sp. สาร pirimiphos-methyl และ thiamethoxam/lambdacyhalothrin นั้นควรหลีกเลี่ยงเพราะเป็นอันตรายสูงต่อแมงมุม Parasteatoda mundula (L. Koch, 1872) ในขณะที่ pirimiphos-methyl เป็นอันตรายร้ายแรงต่อแมงมุม Philoponella sp.
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: