ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย
#1
ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย Phyllotreta sinuata (Stephens)
วิไลวรรณ เวชยันต์, สาทิพย์ มาลี และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ดำเนินการทดลองที่ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานวิจัยการปราบศัตรูพืชทางชีวภาพ กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน 2555 ศึกษาประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave ในการควบคุมด้วงหมัดผักแถบลาย Phyllotreta sinuata (Stephens) ในห้องปฏิบัติการ การทดลองที่ 1. ศึกษาลักษณะทางชีววิทยาของด้วงหมัดผักแถบลายเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับใช้ในการบริหารจัดการด้วงหมัดผักที่เหมาะสม โดยการเก็บตัวอย่างหนอนด้วงหมัดผักซึ่งทำการเก็บรวบรวมตัวอย่างด้วงหมัดผักจากแปลงเกษตรกร อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นำมาเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการโดยใช้กวางตุ้งเป็นพืชอาหาร พบระยะไข่เฉลี่ย 3 วัน หนอนมี 3 วัย ระยะหนอน 9 - 12 วัน ระยะก่อนเข้าดักแด้ใช้เวลา 1 วัน ระยะดักแด้นาน 6 - 9 วัน รวมเวลาที่ใช้ตลอดช่วงชีวิตนับจากระยะไข่จนเป็นตัวเต็มวัยเฉลี่ย 19 - 25 วัน การทดลองที่ 2. ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย S. riobrave ในการเข้าทำลายตัวเต็มวัยด้วงหมัดผักพบว่า ไส้เดือนฝอย S. riobrave อัตรา 20,000 ตัว ทำให้ด้วงหมัดผักตายสูงสุด 80 ภายในเวลา 120 ชั่วโมง การทดลองที่ 3. ทดสอบประสิทธิภาพของไส้เดือนฝอย S. riobrave ในการเข้าทำลายตัวเต็มวัยด้วงหมัดผักที่อุณหภูมิ 25 และ 30 องศาเซลเซียส พบว่า S. riobrave ทุกความเข้มข้น มีประสิทธิภาพทำให้ด้วงหมัดผักตาย 21 - 57 เปอร์เซ็นต์ และ 46 - 80 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลา 120 ชั่วโมง ตามลำดับ


ไฟล์แนบ
.pdf   2378_2555.pdf (ขนาด: 426.55 KB / ดาวน์โหลด: 1,061)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: