ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ควบคุมด้วงหมัดผักในคะน้า
#1
ทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ควบคุมด้วงหมัดผักในคะน้า
วิไลวรรณ เวชยันต์, สาทิพย์ มาลี และอิศเรส เทียนทัด
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ศึกษาหาระยะเวลาหรือความถี่ในการพ่นจุลินทรีย์เพื่อควบคุมด้วงหมัดผักในคะน้า ดำเนินการทดลองที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2555 โดยวางแผนการทดลองแบบ RCB จำนวน 4 ซ้ำ 6 กรรมวิธี คือ ใช้ไส้เดือนฝอย Steinernema riobrave อัตรา 2 x 10(7) ตัวต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5 วัน, ใช้ Steinernema riobrave อัตรา 2 x 10(7) ตัวต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน, ใช้ Steinernema carpocapsae อัตรา 2 x 10(7) ตัวต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 5 วัน, ใช้ Steinernema carpocapsae อัตรา 2 x 10(7) ตัวต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน, พ่น Bacillus thruringiensis subsp. tenebrionis อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ทุก 7 วัน เปรียบเทียบกับการไม่พ่นสารป้องกันกำจัดแมลง (control) ทำการตรวจนับด้วงหมัดผักในแปลงคะน้าก่อนการทดลอง และหลังจากการใช้จุลินทรีย์ตามกรรมวิธีโดยมีระยะการพ่นห่างกัน 5 วัน ไส้เดือนฝอยมีชีวิตรอดและยังคงประสิทธิภาพและมีแนวโน้มให้ผลในการควบคุมด้วงหมัดผักได้ดีกว่าการใช้ทุก 7 วัน


ไฟล์แนบ
.pdf   2344_2555.pdf (ขนาด: 207.54 KB / ดาวน์โหลด: 761)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: