การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง C. hispidus Green และ P.litchi Cox ในลิ้นจี่
#1
การเฝ้าระวังการแพร่กระจายของเพลี้ยแป้ง Cataenococcus hispidus Green และ Planococcus litchi Cox ในลิ้นจี่
ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, บุษบง มนัสมั่นคง, ชมัยพร บัวมาศ และนาพร วงษ์นิคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช และกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          สถานการณ์การแพร่ระบาดของเพลี้ยแป้ง, Cataenococcus hispidus Green และ Planococcus litchi Cox ในลิ้นจี่ ดำเนินการสำรวจในแหล่งปลูกจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน และสมุทรสงคราม ในระยะเก็บเกี่ยวผลลิ้นจี่ โดยสุ่มสำรวจแมลงในแปลงโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) คือ สุ่มตัดช่อผลลิ้นจี่ต้นละ 4 ทิศๆ ละ 1 ช่อ จำนวน 10 ต้น/แปลง ดำเนินการสำรวจในปีการผลิต 2554 และ 2555 พบเพลี้ยแป้งทุกจังหวัดแหล่งผลิตลิ้นจี่ที่เข้าทำการสำรวจ โดยจากการจำแนกเบื้องต้นพบว่าเป็นเพลี้ยแป้ง Ferrisia vergata, Planococcus sp. และ Pseudococcus sp. และมีเพลี้ยแป้งที่ยังจำแนกชนิดไม่ได้ ซึ่งทุกตัวอย่างต้องรอการยืนยันชนิดจากนักอนุกรมวิธานอีกครั้ง แต่ไม่พบเพลี้ยแป้ง C. Hispidus เลย


ไฟล์แนบ
.pdf   2482_2555.pdf (ขนาด: 271.4 KB / ดาวน์โหลด: 252)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: