ประสิทธิภาพสารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในชบาการปลูกต่อเพื่อการส่งออก
#1
ประสิทธิภาพสารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูที่สำคัญในชบา สำหรับการปลูกต่อเพื่อการส่งออก
สราญจิต ไกรฤกษ์, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา และบุษบง มนัสมั่นคง
กลุ่มบริหารศัตรูพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          ทดสอบการป้องกันกำจัดแมลงหวี่ขาวในชบา ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยเปรียบเทียบสารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพ โดยกำหนดกรรมวิธีการทดสอบรวม 8 กรรมวิธี ได้แก่ thiamethoxam 25 %WG อัตรา 4 กรัม, thiamethoxam 25 %WG + white oil 67 %EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร, imidacloprid 70 %WG อัตรา 4 กรัม, imidacloprid 70 %WG + white oil 67 %EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตร, dinotefuran 10 %WP อัตรา 10 กรัม, dinotefuran 10 %WP + white oil 67 %EC อัตรา 5 กรัม + 50 มิลลิลิตร, carbosulfan 20 %EC อัตรา 50 มิลลิลิตร ทุกกรรมวิธีต่อน้ำ 20 ลิตร และ Control (พ่นน้ำเปล่า) สารที่ให้ผลในการควบคุมแมลงหวี่ขาวได้ดีคือ thiamethoxam 25 %WG + white oil 67 %EC อัตรา 2 กรัม + 50 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร


ไฟล์แนบ
.pdf   2451_2555.pdf (ขนาด: 218.2 KB / ดาวน์โหลด: 808)
ตอบกลับ
ผู้ที่กำลังดูเรื่องนี้: 1 ผู้เยี่ยมชม